Parenteel van Bartholomeus Dopschewyt Pool


Jurjen B. Poeske (1)
X 
Eeukjen Rintzes
Eelze B. Pool Poeske (2)
X 
Marijke Jans
Detje B. Pool (2)
Hiltje A. Pool
Bartele A. Krol
X  X 
1 Janke Douwes
2 Margje D.(M.) van de Zwaag
Sake A. Pool
Sake A. Pool
Andrys A. van den Bos
X 
Tryntje R. de Boer
Jurjen A. Pool
Jurgen A. de Vries
X 
Henderica van Son
Anne B. Pool/Krol/van den bos/de Vries (2)
X 
Marijke Sakes
Bartele J. Pool
X  X 
1 Frouckjen Bauckes
2 Froukje Eelzes
Jan P. Pool (1)
Pieter H. Pool
X  X 
1 NN NN
2 Dirkjen Huytes
Antie J. Pool (1)
Jurjen J. Pool
X  X 
1 Sytske Jans
2 Geeske Jochems
Lutske J. Pool (1)
Sjieuwkjen J. Pool (1)
X 
Melle J. Baron
Harmke J. Pool (1)
Jacobus J. Pool (1)
X 
Johanna Hervord
Martinus J. Pool (2)
X 
Froukjen Pieters
Johannes J. van der Schaaf (2)
X 
Rinske Annes
Lammert J. Pool (3)
Roelof J. Pool (3)
Aukjen J. Pool (3)
X  X 
1 Jasper Freerks
2 Albert W. Lap
Pijttje J.(P.) Pool (3)
X 
Wilt J. van der Klok
Lutske J. Pool (3)
X 
Kornelis A. van der Velde
Jurjen J. Pool (1)
X  X  X  X 
1 Leentje Jurjens
2 Jeltje Johannes
3 Antje Roels
4 Ybeltje Sytses
Jan W. Pool
X 
Antje P. van der Vlugt
Aukjen W. Pool
X 
Tjerk Poppinga
Froukjen W. Pool
X 
Sinte H. Baron
Lutske W. Pool
X 
Hendrik H. Baron
Jacobus W. Pool
X 
Sjoukjen J. Pool
Geeske W. Pool
X 
Lammert Visser
Hindrik W. Pool
X 
Antje Meinderts
Pieter W. Pool
Trijntje W. Pool
X 
Douwe J. Hüdoff
Wybe J. Pool (2)
X 
Antje J. de Haas
Jan P. Pool
Jacobus P. Pool
Pieter J. Pool (2)
X 
Geeske Jans
Antje K. Pool
Jacobus K. van der Bij (ook Bijker)
X 
Klaaske M. Pool
Johannes K. Pool
X 
Korneliske L. Molenaar
Jurjen K. Pool
X 
Jeltje Fokkes
Thys K. Pool
X 
Durkjen Roels
Klaaske K. Pool
Pyter K. Pool
X 
Tryntje Wopkes
Klaas J. Pool (3)
X 
Wytske J. Thijsses
Jacobus J. Pool
Klaaske J. Pool
X 
Wopke J. Veenbaas
Eize J. Pool
X 
Rinskjen H. Jager
Aaltje J. Pool
X 
Arnoldus J. Boom
Liefke J. Pool
X 
Jan H. Oedzes
Jan J. Pool (3)
X 
Aalke Eisses
Klaaske M. Pool
X 
Jacobus K. van der Bij (ook Bijker)
Jeen M. Venema
Jacobus M. Pool
X 
Elisabeth K. Veenekamp
Alle M. Pool
X  X 
1 Tryntje J. Kalsbeek
2 Antje H. van der Pers
Melle M. Pool
X  X 
1 Tryntje J. Pool
2 Jetske J. Schroor
Liefke J. Pool (3)
X 
Mindert J. Venema
Siebrigjen J. Pool (2)
Jacobus J. Pool (2)
X 
Baukjen Gerardus
Rienk J. Pool (2)
X 
Aaltje S. van Noord
Jurjen J. Pool (2)
X 
Durkjen Douwes
Antje J. Pool (2)
Johannes J. Pool (3)
X  X 
1 Trijntje J. Meeus
2 Elisabeth R. de Jong
Aafke J. Pool
Klaaske J. Pool
X 
Hendrik Alberts
Grietje J. Pool
X 
Johannes J. Terpstra
Harmen J. Pool
X 
Hendrikjen S. Huberts
Jannes J. Pool (3)
X 
Jitske Harmens
Jacobus J. Pool
X  X  X  X 
1 Aukjen A. Jans
2 Goytske Wybes
3 Klaaske Klazes
4 Antje Pyters
Martinus J. Pool
X 
Sygerke Mellers
Lutske J. Pool
Hieronymy B. Dopschewyt Pool
X 
Lyffien Pytters
Bartholomeus Dopschewyt Pool
I
II
III
IV
V
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 03-10-2009 12:31
Man
Vrouw
M/V
1.1.1.1 ♂
Jurjen Barteles Poeske
leeftijd: 73 jaar
*15-03-1739 Opsterland
01-05-1812 Smallingerland
huwelijk 31-05-1778 in Drachten met
Eeukjen Rintzes
leeftijd: 79 of 80 jaar
*1729
19-03-1809 Zuiderdrachten
1.1.1.2 ♂
Eelze Barteles Pool Poeske
~26-11-1741 Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
huwelijk ?-03-1761 in Beetsterzwaag met
Marijke Jans
* Beetsterzwaag
1.1.1.3 ♀
Detje Barteles Pool
* Opsterland
~05-07-1744 Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1.1.1.4.1 ♀
Hiltje Annes Pool
*12-04-1773 Hemrik
~18-04-1773 Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
1.1.1.4.2 ♂
Bartele Annes Krol
leeftijd: 68 jaar
*14-01-1775 Hemrik
~19-02-1775 Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
06-09-1843 Appelscha
relaties:
(1) huwelijk 13-05-1798 in Opsterland met
Janke Douwes
*20-08-1772 Beetsterzwaag
~20-09-1772 Beetsterzwaag
(2) huwelijk 04-09-1831 in Ooststeliingwerf akte 17 met
Margje Douwes (Martjen) van de Zwaag
leeftijd: 67 jaar
*04-01-1776 Beetsterzwaag
~07-11-1779 Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
18-01-1843 Appelscha Ooststeliingwerf
1.1.1.4.3 ♂
Sake Annes Pool
leeftijd: 0 of 1 jaar
*04-01-1778 Hemrik
~25-01-1778 Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
1779 Hemrik
1.1.1.4.4 ♂
Sake Annes Pool
leeftijd: 27 of 28 jaar
*05-10-1780 Hemrik
~08-10-1780 Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
1808 Hemrik (Opsterland)
[]06-10-1808 Hemrik (Opsterland)
1.1.1.4.5 ♂
Andrys Annes van den Bos
*17-09-1783 Hemrik
~28-09-1783 Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
huwelijk 06-03-1808 in Hemrik met
Tryntje Roels de Boer
1.1.1.4.6 ♂
Jurjen Annes Pool
leeftijd: 0 of 1 jaar
*31-08-1786 Hemrik
~17-09-1786 Lippenhuizen Terwispel en Hemrik
1787 Hemrik
1.1.1.4.7 ♂
Jurgen Annes de Vries
*24-05-1788 Hemrik
~29-06-1788 Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
huwelijk 14-09-1816 in Tiel met
Henderica van Son
*04-07-1793 Tiel
1.1.1.4 ♂
Anne Barteles Pool/Krol/van den bos/de Vries
leeftijd: ~47 of 48 jaar
* Beetsterzwaag, Opsterland
~09-04-1747 Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1795 plm te Hemrik
huwelijk 26-07-1772 met
Marijke Sakes
* Hemrik
1801 Hemrik
1.1.1 ♂
Bartele Jeronimus Pool
leeftijd: 76 of 77 jaar
*1689 Beetsterzwaag
1766 Beetsterzwaag
[]10-07-1766 Beetsterzwaag
relaties:
(1) huwelijk 1738 met
Frouckjen Bauckes
leeftijd: 28 of 29 jaar
*1710 plm
1739 plm. hypothetisch
(2) huwelijk 1741 in plm; hypothetisch met
Froukje Eelzes
1.1.2.1 ♂
Jan Pytters Pool
~30-12-1719 Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1.1.2 ♂
Pieter Hieronimus Pool
*1691 Beetsterzwaag gem. Opsterland
relaties:
(1) relatie met
NN NN
(2) huwelijk 11-02-1731 in Heeg (Wymbritseradeel) met
Dirkjen Huytes
*1707 plm te Heeg?
1.1.3.1 ♀
Antie Jurjens Pool
*19-01-1723 Opsterland
1.1.3 ♂
Jurjen Jeronimus Pool
*1693 Beetsterzwaag
relaties:
(1) huwelijk 1720 met
Sytske Jans
*1689 plm
(2) huwelijk 07-12-1760 in Beetsterzwaag met
Geeske Jochems
1.1.4.1 ♀
Lutske Jacobus Pool
*1716 Noorder Drachten
1.1.4.2 ♀
Sjieuwkjen Jacobus Pool
leeftijd: 65 of 66 jaar
*1719 Noorderdrachten
1785 na deze datum te Zevenhuizen
huwelijk 1738 in Drachten met
Melle Jans Baron
leeftijd: 69 of 70 jaar
*1715 Noorder Drachten
1785 Zevenhuizen
1.1.4.3.1 ♀
Harmke Jurjens Pool
*17-02-1743 Leeuwarden
~17-02-1743 Leeuwarden
1.1.4.3.2 ♂
Jacobus Jurjens Pool
*16-08-1744 Leeuwarden
~16-08-1744 Leeuwarden
huwelijk 11-12-1763 in Leeuwarden Jacobijnerkerk met
Johanna Hervord
* Leeuwarden
1.1.4.3.3 ♂
Martinus Jurjens Pool
leeftijd: 69 of 70 jaar
*1754 Noorderdrachten
20-12-1824 Gorredijk
huwelijk 14-05-1780 in Drachten met
Froukjen Pieters
leeftijd: 65 of 66 jaar
*1758 Zuider Drachten
1824 voor deze datum te Gorredijk
1.1.4.3.4 ♂
Johannes Jurjens van der Schaaf
leeftijd: 54 of 55 jaar
*1757 Noorder Drachten
1812 >1811
relatie met
Rinske Annes
leeftijd: 51 of 52 jaar
*1760 Zuiderdrachten
1812 >1811
1.1.4.3.5 ♂
Lammert Jurjens Pool
leeftijd: 19 of 20 jaar
*04-12-1764 Ureterp
~12-12-1784 Ureterp
1784 na dit jaar te Ureterp
1.1.4.3.6 ♂
Roelof Jurjens Pool
leeftijd: 81 jaar
*04-12-1764 Ureterp
~27-04-1789 Ureterp
07-06-1846 Haskerland
1.1.4.3.7 ♀
Aukjen Jurjens Pool
leeftijd: 66 of 67 jaar
*1766 Ureterp
25-06-1833 Zevenhuizen
relaties:
(1) huwelijk 12-12-1790 in Drachten met
Jasper Freerks
*1764 Noorderdrachten
<1803 Noorderdrachten
(2) huwelijk 21-08-1803 in Drachten met
Albert Wopkes Lap
leeftijd: 67 of 68 jaar
*1758 Noorderdrachten
13-02-1826 Noorderdrachten
1.1.4.3.8 ♀
Pijttje Jurjens (Pietje) Pool
leeftijd: 55 of 56 jaar
*12-04-1771 Ureterp
~12-12-1784 Ureterp en Siegerswoude
1827 na dit jaar te Noorder Drachten
huwelijk 30-06-1821 in Smallingerland akte 23 met
Wilt Jeens van der Klok
*1767 Lippenhuizen gem. Opsterland
1.1.4.3.9 ♀
Lutske Jurjens Pool
leeftijd: 50 jaar
*22-05-1773 Ureterp
~12-12-1784 Ureterp en Siegerswoude
23-06-1823 Ureterp
huwelijk 1795 met
Kornelis Andries van der Velde
leeftijd: 52 of 53 jaar
*1770
1823
1.1.4.3 ♂
Jurjen Jacobus Pool
leeftijd: 71 of 72 jaar
*19-05-1720 Noorderdrachten
~19-05-1720 Drachten
1792 na deze datum te Noorderdrachten
relaties:
(1) huwelijk 1742 in plm met
Leentje Jurjens
leeftijd: 28 of 29 jaar
*1722 plm
1751 Noorderdrachten
(2) huwelijk 10-12-1752 in Drachten met
Jeltje Johannes
leeftijd: 35 of 36 jaar
*1725 Noorderdrachten
1761 Ureterp
(3) huwelijk 1763 in Ureterp met
Antje Roels
leeftijd: 44 of 45 jaar
*1735 Ureterp
1780 Ureterp
(4) huwelijk 14-10-1781 in Drachten met
Ybeltje Sytses
leeftijd: 41 of 42 jaar
*1750 Zuiderdrachten
1792 na dit jaar te Zuider Drachten
1.1.4.4.1 ♂
Jan Wybes Pool
leeftijd: 69 jaar
*23-05-1750 Noorderdrachten
~09-11-1788 Noorderdrachten Volwassenendoop
01-03-1820 Noorderdrachten
huwelijk 19-03-1775 met
Antje Popkes van der Vlugt
leeftijd: 71 jaar
*17-04-1746 Noorderdrachten
01-05-1817 Noorderdrachten
1.1.4.4.2 ♀
Aukjen Wybes Pool
leeftijd: 36 of 37 jaar
*03-03-1753 Noorderdrachten
~24-03-1788 Surhuisterveen
1790 Surhuisterveen
relatie 20-08-1780 in Surhuisetrveen met
Tjerk (Wybrens) Poppinga
*29-10-1743 Surhuisterveev
1.1.4.4.3 ♀
Froukjen Wybes Pool
leeftijd: 61 jaar
*10-10-1755 Noorderdrachten
~03-07-1767 Noorderdrachten
10-03-1817 Noorderdrachten
relatie 29-07-1777 in Drachten met
Sinte Hanses Baron
*27-05-1753 Drachten
1.1.4.4.4 ♀
Lutske Wybes Pool
leeftijd: 87 jaar
*25-05-1758 Noorderdrachten
~03-07-1767 Noorderdrachten
29-03-1846 Noorderdrachten
relatie 13-02-1780 in Drachten met
Hendrik Hanzes Baron
leeftijd: 89 jaar
*25-07-1758 Drachten
11-01-1848 Noorder Drachten
1.1.4.4.5 ♂
Jacobus Wybes Pool
leeftijd: 41 of 42 jaar
*12-03-1761 Noorderdrachten
~03-07-1767 Noorderdrachten
1803 1803/1806 Noorderdrachten
huwelijk 14-05-1786 met
Sjoukjen Jans Pool
leeftijd: ~64 jaar
~09-03-1760 Drachten
14-06-1824 Noorderdrachten
1.1.4.4.6 ♀
Geeske Wybes Pool
leeftijd: 35 of 36 jaar
*16-02-1764 Noorderdrachten
~03-07-1767 Noorderdrachten
1800 plm. Noorderdrachten
relatie 28-09-1788 in Drachten met
Lammert (Gerrits) Visser
leeftijd: 78 jaar
*11-06-1758 Drachten
30-10-1836 Steggerda
1.1.4.4.7 ♂
Hindrik Wybes Pool
leeftijd: 69 jaar
*08-01-1767 Noorderdrachten
~03-07-1767 Noorderdrachten
17-08-1836 Zevenhuizen
huwelijk 02-03-1794 in Drachten met
Antje Meinderts
leeftijd: ~73 jaar
~17-08-1773 Noorderdrachten
12-10-1846 Zevenhuizen
1.1.4.4.8 ♂
Pieter Wybes Pool
*?-06-1771 Noorderdrachten
~16-06-1771 Noorderdrachten
1.1.4.4.9 ♀
Trijntje Wybes Pool
leeftijd: 35 jaar
*27-10-1773 Noorderdrachten
~28-11-1773 Noorderdrachten
09-01-1809 Noorderdrachten
huwelijk 18-01-1795 met
Douwe Jans Hüdoff
leeftijd: 28 of 29 jaar
*1772 Noorderdrachten
1801 Noorderdrachten
1.1.4.4 ♂
Wybe Jacobus Pool
leeftijd: 64 of 65 jaar
*1723 Noorderdrachten
~25-03-1767 Noorderdrachten Volwassenendoop
1788 Noorderdrachten
huwelijk 18-08-1748 in Drachten met
Antje Jans de Haas
leeftijd: 66 of 67 jaar
*29-12-1731 Zuiderdrachten
~25-03-1767 Noorderdrachten Volwassenendoop
1798 Noorderdrachten
1.1.4.5.1 ♂
Jan Pieters Pool
*1756 Noorderdrachten
~15-03-1767 Drachten
voor 1806 Noorderdrachten
1.1.4.5.2 ♂
Jacobus Pieters Pool
*1765 Noorderdrachten
~15-03-1767 Drachten
voor 1806 Noorderdrachten
1.1.4.5 ♂
Pieter Jacobus Pool
leeftijd: 45 of 46 jaar
*1724 Noorder Drachten
1770 Noorderdrachten
huwelijk 18-05-1749 met
Geeske Jans
leeftijd: 81 jaar
*22-02-1729 Noorderdrachten
02-07-1810 Noorderdrachten
1.1.4.6.1 ♀
Antje Klazes Pool
*1759 Noorderdrachten
1.1.4.6.2 ♂
Jacobus Klazes van der Bij (ook Bijker)
leeftijd: 70 jaar
*18-12-1762 Noorderdrachten
21-02-1833 Noorderdrachten
huwelijk 04-06-1786 in Drachten met
Klaaske Minderts Pool
leeftijd: 79 of 80 jaar
*1762 Noorderdrachten
19-02-1842 Noorderdrachten
1.1.4.6.3 ♂
Johannes Klazes Pool
leeftijd: 63 of 64 jaar
*1766 Noorderdrachten
06-05-1830 Harkema Opeinde
huwelijk 19-08-1792 met
Korneliske Linzes Molenaar
leeftijd: 65 of 66 jaar
*27-12-1764 Ureterp
1830 <1830 Harkema Opeinde
1.1.4.6.4 ♂
Jurjen Klazes Pool
leeftijd: 57 jaar
*07-11-1769 Noorderdrachten
13-02-1827 Noorderdrachten
huwelijk 11-05-1794 in Drachten met
Jeltje Fokkes
leeftijd: 56 jaar
*21-08-1773 Ureterp
~12-09-1773 Ureterp en Siegerswoude
09-08-1830 Noorderdrachten
1.1.4.6.5 ♂
Thys Klazes Pool
leeftijd: 50 of 51 jaar
*1771 Noorderdrachten
11-06-1822 Noorderdrachten
huwelijk 17-06-1804 met
Durkjen Roels
leeftijd: 78 of 79 jaar
*1765 Noorderdrachten
16-08-1844 Noorderdrachten
1.1.4.6.6 ♀
Klaaske Klazes Pool
*1773 Noorderdrachten
1.1.4.6.7 ♂
Pyter Klazes Pool
leeftijd: 66 jaar
*02-04-1776 Noorderdrachten
20-10-1842 Drachten
huwelijk 30-05-1802 met
Tryntje Wopkes
leeftijd: 58 jaar
*30-12-1778 Ureterp
~13-07-1837 Drachten
13-07-1837 Drachten
1.1.4.6 ♂
Klaas Jacobus Pool
leeftijd: 78 of 79 jaar
*1726 Noorder Drachten
1805 Noorderdrachten
huwelijk 13-10-1754 in Drachten met
Wytske Johanes Thijsses
leeftijd: ~50 of 51 jaar
~26-04-1734 Boornbergum
1785 na 1784 Noorderdrachten
1.1.4.7.1 ♂
Jacobus Jans Pool
leeftijd: 49 of 50 jaar
*1762 Noorderdrachten
01-04-1812 Noorderdrachten
1.1.4.7.2 ♀
Klaaske Jans Pool
leeftijd: 64 of 65 jaar
*1762 Noorderdrachten
09-12-1827 Noorderdrachten
huwelijk 1795 met
Wopke Jentjes Veenbaas
1.1.4.7.3 ♂
Eize Jans Pool
leeftijd: 56 of 57 jaar
*1766 Noorderdrachten
26-09-1823 Noorderdrachten
huwelijk 12-06-1796 met
Rinskjen Hanzes Jager
leeftijd: 56 of 57 jaar
*1767 Noorderdrachten
27-08-1824 Beetsterzwaag
1.1.4.7.4 ♀
Aaltje Jans Pool
leeftijd: 65 of 66 jaar
*1771 Noorderdrachten
21-01-1837 Hindeloopen
huwelijk 1793 met
Arnoldus Johannes Boom
1.1.4.7.5 ♀
Liefke Jans Pool
leeftijd: 51 of 52 jaar
*1774 Noorderdrachten
28-03-1826 Noorderdrachten
huwelijk 1795 met
Jan Hendriks Oedzes
1.1.4.7 ♂
Jan Jacobus Pool
leeftijd: 66 of 67 jaar
*1728 Noorderdrachten
1795 Noorderdrachten
huwelijk 30-01-1752 met
Aalke Eisses
leeftijd: 60 of 61 jaar
*?-10-1727 Lippenhuizen
~13-08-1786 Drachten
1788 Noorderdrachten
1.1.4.8.1 ♀
Klaaske Minderts Pool
leeftijd: 79 of 80 jaar
*1762 Noorderdrachten
19-02-1842 Noorderdrachten
huwelijk 04-06-1786 in Drachten met
Jacobus Klazes van der Bij (ook Bijker)
leeftijd: 70 jaar
*18-12-1762 Noorderdrachten
21-02-1833 Noorderdrachten
1.1.4.8.2 ♂
Jeen Minderts Venema
leeftijd: 80 of 81 jaar
*1764 Noorderdrachten
1845
1.1.4.8.3 ♂
Jacobus Minderts Pool
leeftijd: 76 of 77 jaar
*1771 Noorderdrachten
05-12-1848 Noorderdrachten
huwelijk 15-10-1797 in Drachten met
Elisabeth Klazes Veenekamp
leeftijd: 80 of 81 jaar
*1771 Noorderdrachten
30-12-1852 Noorderdrachten
1.1.4.8.4 ♂
Alle Minderts Pool
leeftijd: 75 of 76 jaar
*1773 Noorderdrachten
29-03-1849 Ureterp
relaties:
(1) huwelijk 12-11-1797 in Drachten met
Tryntje Jocgchums Kalsbeek
leeftijd: 33 jaar
*10-12-1775 Kortehemmen
08-08-1809 Ureterp
(2) huwelijk 11-11-1810 met
Antje Hendriks van der Pers
leeftijd: 71 jaar
*?-03-1784 Ureterp
11-04-1855 Ureterp
1.1.4.8.5 ♂
Melle Minderts Pool
leeftijd: 51 jaar
*?-10-1774 Noorderdrachten
19-02-1826 Noorderdrachten
relaties:
(1) huwelijk 20-04-1800 in Drachten met
Tryntje Jans Pool
leeftijd: 34 jaar
*05-04-1777 Noorderdrachten
~22-06-1777 Drachten
23-08-1811 Noorderdrachten
(2) huwelijk 24-10-1812 in Smallingerland akte 11 met
Jetske Jakobs Schroor
leeftijd: 78 jaar
*01-11-1789 Ureterp
29-10-1868 Noorderdrachten
1.1.4.8 ♀
Liefke Jacobus Pool
leeftijd: 84 of 85 jaar
*1730 Noorderdrachten
09-09-1815 Noorderdrachten
huwelijk 14-01-1759 in Drachten met
Mindert Jeens Venema
leeftijd: 56 of 57 jaar
*1728 Zuiderdrachten
1785 Noorderdrachten
1.1.4.9.1 ♀
Siebrigjen Johannes Pool
leeftijd: 72 of 73 jaar
*1766 Noorderdrachten
07-02-1839 Drachten
1.1.4.9.2 ♂
Jacobus Johannes Pool
leeftijd: 61 jaar
*19-04-1772 Noorderdrachten
~06-06-1784 Drachten
02-02-1834 Luxwoude
huwelijk 19-01-1794 met
Baukjen Gerardus
leeftijd: 65 jaar
*24-12-1769 Drachten
~24-12-1769 Drachten
07-11-1835 Langezwaag
1.1.4.9.3 ♂
Rienk Johannes Pool
*15-01-1774 Noorderdrachten
~06-06-1784 Drachten
huwelijk 07-01-1798 met
Aaltje Syes van Noord
~14-07-1771 Drachten
1.1.4.9.4 ♂
Jurjen Johannes Pool
leeftijd: 27 jaar
*14-12-1783 Noorderdrachten
~06-06-1784 Drachten
29-05-1811 Jubbega (Vermoedelijk)
relatie 13-07-1807 in Drachten met
Durkjen Douwes
1.1.4.9.5 ♀
Antje Johannes Pool
leeftijd: 64 jaar
*15-12-1786 Noorderdrachten
~21-01-1787 Drachten
30-07-1851 De Wilp gem Marum Groningen
1.1.4.9 ♂
Johannes Jacobus Pool
leeftijd: 83 of 84 jaar
*1732 Noorderdrachten
05-01-1816 Zuiderdrachten
relaties:
(1) huwelijk 04-05-1760 in Drachten met
Trijntje Jans Meeus
leeftijd: 29 of 30 jaar
*1735 Noorderdrachten
1765 <1766 Noorderdrahten
(2) huwelijk 02-02-1766 met
Elisabeth Rienks de Jong
leeftijd: 60 of 61 jaar
*1744 Noorderdrachten
1805 <1806 Noorderdrachten
1.1.4.10.1 ♀
Aafke Jannes Pool
*1755 Ureterp
~20-02-1766 Ureterp
1.1.4.10.2 ♀
Klaaske Jannes Pool
leeftijd: 32 of 33 jaar
*1758 Ureterp
~20-02-1766 Ureterp
20-02-1791 Ureterp
huwelijk 1785 met
Hendrik Alberts
1.1.4.10.3 ♀
Grietje Jannes Pool
leeftijd: 80 of 81 jaar
*1760 Ureterp
~20-02-1766 Ureterp
1841 Ureterp
huwelijk 1791 met
Johannes Jans Terpstra
1.1.4.10.4 ♂
Harmen Jannes Pool
leeftijd: 78 of 79 jaar
*1765 Ureterp
~20-02-1766 Ureterp
26-09-1844 Bakkeveen
huwelijk 28-02-1796 met
Hendrikjen Sierds Huberts
leeftijd: 83 of 84 jaar
*1771 Bakkeveen
13-09-1855 Bakkeveen
1.1.4.10 ♂
Jannes Jacobus Pool
leeftijd: 70 of 71 jaar
*1734 Noorderdrachten
1805 <1806 Ureterp
huwelijk 28-04-1754 met
Jitske Harmens
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1736 Ureterp
1805 <1806 Ureterp
1.1.4 ♂
Jacobus Jeronimus Pool
leeftijd: 84 of 85 jaar
*1695 Beetsterzwaag
1780 Noorderdrachten
relaties:
(1) huwelijk 1715 in Drachten met
Aukjen Akke Jans
leeftijd: 34 of 35 jaar
*27-03-1692 Drachten
1727 Noorderdrachten
(2) huwelijk 1722 in Drachten met
Goytske Wybes
leeftijd: 23 of 24 jaar
*1700 Drachten
~1700 Noorderdrachten
1724 Drachten
(3) huwelijk 1726 in Drachten met
Klaaske Klazes
leeftijd: 67 of 68 jaar
*16-10-1692 Drachten
1760 Drachtster Compagnie
(4) huwelijk 14-06-1764 in Ureterp met
Antje Pyters
leeftijd: 67 of 68 jaar
*1710 Ureterp (plm dit jaar)
1778 ca. te Drachtstercompagnie
1.1.5 ♂
Martinus Jeronimus Pool
*1697 Beetsterzwaag
huwelijk 30-01-1728 in Oudega Nijega Opeinde 1e aankonidiging met
Sygerke Mellers
*1706 plm Zwartveen
1.1.6 ♀
Lutske Jeronimus Pool
*1699 Beetsterzwaag
1.1 ♂
Hieronymy Baltemewitz Dopschewyt Pool
leeftijd: 58 of 59 jaar
*1663 Franeker vermoedelijk
1722 Beetsterzwaag
huwelijk 12-08-1688 in Langezwaag, Kortezwaag, Lippenhuizen met
Lyffien (Liefke) Pytters
leeftijd: 43 of 44 jaar
*1665 Kortezwaag
1709 Beetsterzwaag
1 ♂
Bartholomeus Dopschewyt Pool
*1630 Dobkowice Polen plm