>
Lolkje R. Pool
Johannes R. Pool
Elisabeth R. Pool
Lolkje Pool
X  X 
1 Johannes Schokker
2 Tijs Oldenburg
Johanna Pool
X 
Fokke Drost
Rienk J. Pool
X 
Eelkje Touwslager
Johannes Pool (1)
Albertje Pool (1)
Albert Pool (1)
Douwe Pool (1)
NN Pool (2)
Douwe J. Pool
X  X 
1 Sjoerdje Touwslager
2 Lolkje Touwslager
Alijda J. Pool
Grietje J. Pool
Gooitse J. Pool
Wytske J. Pool
Aaltje J. Pool
X 
Pieter Zondervan
Johannes R. Pool
X 
Liefjen D. Douwma
Wytske R. Pool
X 
Doeke Smeding
Lysbeth R. Pool
Lysbeth R. Pool
X 
Thijs Thijssen
Rienk J. Pool
X 
Aaltje S. van Noord
V
VI
VII
VIII
1.1.4.9.3.1.1.1 ♀
Lolkje Rienks Pool
leeftijd: 3 of 4 jaar
*18-05-1852 Harlingen
1856 Harlingen
1.1.4.9.3.1.1.2 ♂
Johannes Rienks Pool
*20-04-1854 Harlingen
1.1.4.9.3.1.1.3 ♀
Elisabeth Rienks Pool
leeftijd: 3 jaar
*18-05-1856 Harlingen
16-09-1859 Lemsterland
1.1.4.9.3.1.1.4 ♀
Lolkje Pool
*09-10-1857 Harlingen
relaties:
(1) huwelijk 05-10-1876 in Harlingen akte 75 met
Johannes Schokker
(2) huwelijk 06-05-1880 in Harlingen akte 21 met
Tijs Oldenburg
1.1.4.9.3.1.1.5 ♀
Johanna Pool
*12-08-1858 Harlingen
huwelijk 27-06-1878 in Harlingen akte 57 met
Fokke Drost
1.1.4.9.3.1.1 ♂
Rienk Johannes Pool
leeftijd: 67 jaar
*29-04-1825 Harlingen
03-01-1893 Harlingen
huwelijk 27-11-1851 in Harlingen akte 89 supll 2-1 met
Eelkje Touwslager
1.1.4.9.3.1.2.1 ♂
Johannes Pool
*20-02-1854 Harlingen
1.1.4.9.3.1.2.2 ♀
Albertje Pool
*27-05-1860 Harlingen
1.1.4.9.3.1.2.3 ♂
Albert Pool
leeftijd: 19 jaar
*25-11-1861 Harlingen
07-08-1881 Wijk aan Zee
1.1.4.9.3.1.2.4 ♂
Douwe Pool
*29-01-1864 Harlingen
1.1.4.9.3.1.2.5 [?]
NN Pool
levenloos *06-04-1868 Harlingen
1.1.4.9.3.1.2 ♂
Douwe Johannes Pool
leeftijd: 39 of 40 jaar
*26-09-1828 Harlingen
1868 Harlingen vermoedelijk
relaties:
(1) huwelijk 02-09-1852 in Harlingen akte 63 met
Sjoerdje Touwslager
*30-01-1830 Harlingen
(2) huwelijk 27-06-1867 in Harlingen akte 46 met
Lolkje Touwslager
1.1.4.9.3.1.3 ♀
Alijda Johannes Pool
*17-11-1832 Harlingen
1.1.4.9.3.1.4 ♀
Grietje Johannes Pool
*03-10-1835 Harlingen
1.1.4.9.3.1.5 ♂
Gooitse Johannes Pool
leeftijd: 19 jaar
*13-09-1838 Harlingen
28-08-1858 Aan boord
1.1.4.9.3.1.6 ♀
Wytske Johannes Pool
*13-09-1838 Harlingen
1.1.4.9.3.1.7 ♀
Aaltje Johannes Pool
*22-11-1843 Harlingen
huwelijk 24-08-1872 in Leeuwarden akte 174 met
Pieter Zondervan
1.1.4.9.3.1 ♂
Johannes Rienks Pool
leeftijd: 53 jaar
*27-10-1798 Noorderdrachten
12-11-1851 Harlingen
huwelijk 06-04-1826 in Harlingen akte 12 met
Liefjen Douwes Douwma
1.1.4.9.3.2 ♀
Wytske Rienks Pool
leeftijd: 93 jaar
*12-12-1800 Zuiderdrachten
~04-01-1801 Drachten
07-01-1894 Leeuwarden
huwelijk 28-11-1833 in Leeuwarden akte 151 met
Doeke Smeding
voor 7-1-1894
1.1.4.9.3.3 ♀
Lysbeth Rienks Pool
leeftijd: 8 of 9 jaar
*24-06-1805 Noorderdrachten
~21-07-1805 Drachten
1814 >1815 Noorderdrachten
1.1.4.9.3.4 ♀
Lysbeth Rienks Pool
leeftijd: 38 jaar
*25-07-1816 Noorderdrachten
27-06-1855 Noorderdrachten
huwelijk 16-05-1847 in Smallingerlan akte 25 met
Thijs (Geeukes) Thijssen
*1820 Drachten
1.1.4.9.3 ♂
Rienk Johannes Pool
*15-01-1774 Noorderdrachten
~06-06-1784 Drachten
huwelijk 07-01-1798 met
Aaltje Syes van Noord
~14-07-1771 Drachten