>
Lysbeth J. Pool
X 
Jeen A. Akkerman
Baukjen Pool
X 
Jan P. Bakker
Teetske Pool
Tjibbe J. Pool
Hendrikje J. Pool
Hendrik J. Pool
Jacoba J. Pool
Janke J. Pool
Tjibbe J. Pool
Pieter J. Pool
Johannes J. Pool
X 
Aaltje H. Bakker
Imkjen J. Pool
X  X 
1 Wietze Bloemsma
2 Klaas H. Moerman
Jacobus Pool
Tietje Pool
X 
Theunis de Leeuw
Jan Pool
X 
Antje van Veen
Hendrikje Pool
Hendrik Pool
Tjibbe J. Pool
X 
Romkje Portyk
Willem Lap
X 
Attje van Zwol
Antje J. Pool
X 
Popke Lap
Teetske J. Pool
X 
Andries Posma
Jantje J. Pool
NN Pool
Baukjen J. Pool
X 
Jentje K. Vleeshouwer
Klaaske J. Pool
X 
Jan E. Scholte
Jacobus Pool
X 
Hendrikjen F. Ve(e)nema
Johannes J. Pool
X 
Teetske de Vries
Anne Pool (0)
Kobus Pool (0)
Mettje J. Pool
X 
Hendrik Voolstra
Baukjen G. Pool
X 
Sipke Nijland
Gerhardus Pool (1)
Boukje Pool (1)
Martzen G. Pool
X  X 
1 NN F. Postma
2 Wytze Blomsma
Jacobus Pool
X 
Antje de Jong
Baukje Pool
Wietze Pool
X 
Saartje Bruggink
Lammigje Pool
Eelke Pool
Levenloos Pool
Alle Pool
X 
Sijke de Vries
Abeltje Pool
X 
Aaldert Bruggink
Levenloos Pool
Eelke D. Pool
X 
Arendje Jongsma
Geesje Pool
Gerhardus Pool (1)
X 
Akke Veenstra
Geesje Pool (1)
X 
Theunis Kootstra
Alle Pool (1)
X 
Johanna Brouwer
Joukje Pool (1)
X 
Pieter van der Wey
Jacobus G. Pool
X  X  X 
1 Lammmigje A. Leertouwer
2 Sibbeltje J. Braaksma
3 Klaaske S. de Vries
Sytske G. Pool
X 
Sytze W. van Stralen
Joukje Pool
X 
Klaas Pijpstra
Sarah Pool
X 
Wietse Donker
Willem Pool
X 
Wietske Kiviet
Johannes Pool
X 
Grietje Homan
Berend Pool
X 
Jantje van Dijk
Gerhardus Pool
X 
Trijntje Boekholt
Alle Pool
Jitske Pool
X 
Egbert Scheper
Jan Pool
X 
Frauke Barelds
Alle Pool
X 
Jitske de Vries
Gerhardus Pool
Wietze Pool
Geesje Pool
X 
Bruin Bruinsma
Baukje Pool
X 
Jacob de Jong
Lammigje Pool
X 
Sander van Buiten
Johannes G. Pool
X 
Sarah A. Leertouwer
Tjipken Pool (1)
X 
Jan Das
Jan Pool (1)
Jan Pool (1)
Renske Pool
Jinke Pool
Vroukje Pool
Sietske Pool
Jacob Pool
X 
Geertruida NN
Foekje Pool
Jan Pool
X 
E.K. Roscheng
Johannes Pool
X 
J Slots
Jurrien Pool
X 
H Krikke
Gerhardus Pool (1)
X 
Vroukje Hoogeveen
Sytze G. Pool
X  X 
1 Rinske (R.)J. Blaauwiekel
2 Jantje B. Holtrop
Trijntje G. Pool
X 
Fokke Hoogenberg
Marten Pool
X 
Roelofje Meester
Jochum Pool
X 
Uilkjen de Jong
Marten Pool
X 
Marten van der Vliet
Gerhardus Pool
X 
Lutske Heida
Harm Pool
X 
Geertje Meester
Joukje Pool
Marten G. Pool
X 
Hiske Swier
Elizabeth Hoogeveen
X 
Hendrik Louwes
Willemke Hoogeveen
X 
Wietse Louwes
Joukjen Pool (0)
X 
Willem Hoogeveen
Elisabeth G. Pool
X 
Lammert F. Oosterbos
Baukje Pool
Trijntje Pool
Aukje Pool
Marten Pool
Jantje Pool
Rinskjen G. Pool
Gerardus J. Pool
X 
Joukjen S. de Jong
Jacobus J. Pool
X 
Baukjen Gerardus
V
VI
VII
VIII
IX
1.1.4.9.2.1 ♀
Lysbeth Jacobus Pool
leeftijd: 73 jaar
*26-10-1794 Noorderdrachten
~23-11-1794 Drachten
07-06-1868 Terwispel
relatie 11-12-1812 in Opsterland (Mairie Langezwaag) akte 18 suppl 6 met
Jeen Andrys Akkerman
*27-08-1788 St Johannesga
~06-?-1868 Terwispel
1.1.4.9.2.2.1 ♀
Baukjen (Johannes) Pool
leeftijd: 56 of 57 jaar
*1818 Gersloot
26-05-1875 Terwispel
huwelijk 04-03-1839 in opsterland akte 12 met
Jan Pieters Bakker
1.1.4.9.2.2.2 ♀
Teetske Pool
*19-05-1819 Opsterland
1.1.4.9.2.2.3 ♂
Tjibbe Johannes Pool
leeftijd: 8 jaar
*19-05-1819 Opsterland
26-05-1827 Opsterland
1.1.4.9.2.2.4.1.1 ♀
Hendrikje Johannes Pool
*15-05-1873 Opsterland
1.1.4.9.2.2.4.1.2 ♂
Hendrik Johannes Pool
*31-10-1875 AEngwirdum
1.1.4.9.2.2.4.1.3 ♀
Jacoba Johannes Pool
*28-11-1877 Opsterland
1.1.4.9.2.2.4.1.4 ♀
Janke Johannes Pool
*25-06-1880 Opsterland
1.1.4.9.2.2.4.1.5 ♂
Tjibbe Johannes Pool
*13-05-1883 Opsterland
1.1.4.9.2.2.4.1.6 ♂
Pieter Johannes Pool
*28-04-1887 Opsterland
1.1.4.9.2.2.4.1 ♂
Johannes Jacobus Pool
*13-10-1848 Opsterland
relatie 29-02-1872 in Opsterland akte 11 met
Aaltje Hendriks Bakker
1.1.4.9.2.2.4.2 ♀
Imkjen Jacobus Pool
leeftijd: 33 jaar
*09-12-1850 Opsterland
31-10-1884 Opsterland
relaties:
(1) huwelijk 21-04-1876 in Opsterland akte 37 met
Wietze Bloemsma
1883 voor dit jaar
(2) huwelijk 09-04-1883 in Opsterland akte 16 met
Klaas Hendriks Moerman
1.1.4.9.2.2.4.3.1 ♂
Jacobus Pool
*04-03-1879 AEngwierden
1.1.4.9.2.2.4.3.2 ♀
Tietje Pool
*08-02-1882 AEngwierden
huwelijk 20-05-1904 in Opsterland akte 69 met
Theunis de Leeuw
1.1.4.9.2.2.4.3.3 ♂
Jan Pool
*1886 Gersloot
huwelijk 31-01-1920 in AEngwierden akte 34 met
Antje van Veen
*1894 Oldeboorn
1.1.4.9.2.2.4.3.4 ♀
Hendrikje Pool
leeftijd: 1 jaar
*26-09-1888 AEngwierden
06-08-1890 AEngwierden
1.1.4.9.2.2.4.3.5 ♂
Hendrik Pool
*01-12-1895 AEngwirdum
1.1.4.9.2.2.4.3 ♂
Tjibbe Jacobus Pool
*23-01-1853 Terwispel
relatie 22-12-1878 in AEngwierden akte 34 met
Romkje (Jans) Portyk
*1859 Luinjebert
1.1.4.9.2.2.4.4.1 ♂
Willem Lap
leeftijd:
*1885 Beets
huwelijk 14-05-1914 in Opsterland met
Attje van Zwol
leeftijd:
*1889 Terwispel
1.1.4.9.2.2.4.4 ♀
Antje Jacobus Pool
*01-11-1855 Opsterland
huwelijk 05-04-1879 in Opsterland akte 22 met
Popke Lap
1.1.4.9.2.2.4.5 ♀
Teetske Jacobus Pool
leeftijd: 29 jaar
*28-12-1857 Opsterland
08-04-1887 Opsterland
huwelijk 06-03-1879 in Opsterland akte 16 met
Andries Posma
1.1.4.9.2.2.4.6 ♀
Jantje Jacobus Pool
leeftijd: 20 jaar
*11-09-1861 Opsterland
02-07-1882 Opsterland
1.1.4.9.2.2.4.7.1 [?]
NN Pool
levenloos *08-04-1889 Opsterland
1.1.4.9.2.2.4.7 ♀
Baukjen Jacobus Pool
*14-04-1863 Opsterland
huwelijk 02-06-1892 in Utingeradeel akte 32 met
Jentje Klazes Vleeshouwer
*1869 Oldeboorn
1.1.4.9.2.2.4.8 ♀
Klaaske Jacobus Pool
*30-11-1866 Terwispel
huwelijk 27-05-1893 in AEngwierden met
Jan Everts Scholte
*15-09-1861 Tjallebert
1.1.4.9.2.2.4 ♂
Jacobus Pool
leeftijd: 65 jaar
*21-03-1822 Luxwoude
01-02-1888 Beetsterzwaag
huwelijk 24-01-1848 in Opsterland akte 2 met
Hendrikjen Folkerts Ve(e)nema
leeftijd: 81 jaar
*05-08-1822 Siegerswoude
19-08-1903 Gersloot
1.1.4.9.2.2 ♂
Johannes Jacobus Pool
leeftijd: 82 jaar
*01-03-1797 Noorderdrachten
~02-04-1797 Drachten
28-01-1880 Terwispel
relatie 25-05-1816 in Opsterland (Mairie Langezwaag) akte 10 met
Teetske (Tjibbes) de Vries
*1794 ca. Luxwoude
1.1.4.9.2.3.1 ♂
Anne Pool
leeftijd:
*12-11-1818 Opsterland
1.1.4.9.2.3.2 ♂
Kobus (Hendriks Voolstra) Pool
*28-09-1820 Opsterland
1.1.4.9.2.3 ♀
Mettje Jacobus Pool
leeftijd: 76 jaar
*13-09-1798 Noordwolde
~15-02-1810 Langezwaag
09-01-1875 Terwispel
huwelijk 16-01-1823 in Akte 2 met
Hendrik (Annes) Voolstra
1.1.4.9.2.4.1 ♀
Baukjen Gerhardus Pool
*12-06-1825 Luxwoude
~18-04-1852 Smilde
relatie 06-05-1851 met
Sipke Nijland
leeftijd: 78 jaar
*17-08-1821 Smilde
20-08-1899 Nieuw Dordrecht
1.1.4.9.2.4.2.1 ♂
Gerhardus Pool
leeftijd: 2 jaar
*17-04-1861 Smilde
25-01-1864 Kloosterveen Assen
1.1.4.9.2.4.2.2 ♀
Boukje Pool
leeftijd: 4 dagen
*23-08-1863 Smilde
27-08-1863 Kloosterveen Assen
1.1.4.9.2.4.2 ♀
Martzen Gerhardus Pool
leeftijd: 69 jaar
*18-11-1826 Opsterland
24-02-1896 Bovensmilde
relaties:
(1) huwelijk 16-03-1852 met
NN Folkerts Postma
(2) huwelijk 12-05-1864 in Smilde met
Wytze Blomsma
*1823
~1898
1.1.4.9.2.4.3.1.1 ♂
Jacobus Pool
*09-03-1886 Ooststellingwerf
huwelijk 11-05-1917 in Ooststeliingwerf akte 29 met
Antje de Jong
*1892 Appelscha
1.1.4.9.2.4.3.1.2 ♀
Baukje Pool
leeftijd: 24 jaar
*24-10-1887 Oostellingwerf
02-05-1912 Oostellingwerf
1.1.4.9.2.4.3.1.3 ♂
Wietze Pool
*07-06-1889 Oostellingwerf
huwelijk 14-05-1920 in Oostellingwerf akte 53 met
Saartje Bruggink
*1899 Smilde
1.1.4.9.2.4.3.1.4 ♀
Lammigje Pool
*17-02-1891 Oostellingwerf
1.1.4.9.2.4.3.1.5 ♂
Eelke Pool
leeftijd: 1 jaar
*16-05-1893 Ooststeliingwerf
13-03-1895 Oostellingwerf
1.1.4.9.2.4.3.1.6 [?]
Levenloos Pool
levenloos *16-05-1893 Oostellingwerf
1.1.4.9.2.4.3.1.7 ♂
Alle Pool
*07-02-1895 Oostellingwerf
huwelijk met
Sijke de Vries
1.1.4.9.2.4.3.1.8 ♀
Abeltje Pool
*04-05-1897 Oostellingwerf
huwelijk 13-06-1919 in Oostellingwerf akte 49 met
Aaldert Bruggink
*1893 Smilde prov Frente
1.1.4.9.2.4.3.1.9 [?]
Levenloos Pool
levenloos *15-10-1899 Oostellingwerf
1.1.4.9.2.4.3.1.10 ♂
Eelke Diemer Pool
*18-08-1900 Ooststeliingwerf
huwelijk 28-08-1922 in Oostellingwerf akte 78 met
Arendje Jongsma
*1903 Appelscha
1.1.4.9.2.4.3.1.11 ♀
Geesje Pool
*24-09-1902 Oostellingwerf
1.1.4.9.2.4.3.1 ♂
Gerhardus Pool
leeftijd: 64 jaar
*29-11-1860 Appelscha
14-11-1925 Ooststellingwerf
huwelijk 20-03-1885 in Ooststeliingwerf akte 14 met
Akke Veenstra
leeftijd: 66 jaar
*10-03-1861 Haulerwijk
10-06-1927 Ooststellingwerf
1.1.4.9.2.4.3.2 ♀
Geesje Pool
*26-09-1862 Ooststellingwerf
huwelijk 14-05-1886 in Oostellingwerf akte 41 met
Theunis Kootstra
*1862 Appelscha
1.1.4.9.2.4.3.3 ♂
Alle Pool
leeftijd: 52 jaar
*17-12-1863 Appelscha
13-09-1916 Stad Doetinchem
relatie met
Johanna Brouwer
*1868 Nieuwehorne
1.1.4.9.2.4.3.4 ♀
Joukje Pool
leeftijd: 44 jaar
*02-10-1866 Ooststellingwerf
12-06-1911 Ooststellingwerf
huwelijk 03-04-1890 in Oostellingwerf akte 22 met
Pieter van der Wey
*1867 Appelscha
1.1.4.9.2.4.3 ♂
Jacobus Gerhardus Pool
leeftijd: 77 jaar
*24-01-1829 Opsterland
04-01-1907 Appelscha
relaties:
(1) relatie 07-06-1860 in Oostellingwerf akte 50 met
Lammmigje Alles Leertouwer
leeftijd: 37 jaar
*23-09-1829 Appelscha
17-11-1866 Appelscha
(2) relatie 12-02-1869 in Ooststellingwerf akte 80 met
Sibbeltje Jans Braaksma
leeftijd: 53 jaar
*12-11-1820 Terhorne
04-02-1874 Appelscha
(3) relatie 03-12-1874 in Ooststellingwerf akte 65 met
Klaaske Siegers de Vries
leeftijd: 75 jaar
*30-01-1831 Appelscha
05-01-1907 Ooststellingwerf
1.1.4.9.2.4.4 ♀
Sytske Gerhardus Pool
leeftijd: 75 jaar
*24-04-1831 Luxwoude
13-03-1907 Schoterland
huwelijk 17-03-1853 in Idaarderadeel akte 1 met
Sytze Wybrens van Stralen
*1832 Grouw gem Idaarderadeel
1.1.4.9.2.4.5.1 ♀
Joukje Pool
leeftijd: 70 jaar
*03-12-1860 Ooststeliingwerf
24-03-1931 Oostellingwerf
huwelijk 22-02-1884 in Oostellingwerf akte 4 met
Klaas Pijpstra
*1861 Appelscha
1.1.4.9.2.4.5.2.1 ♀
Sarah Pool
*02-09-1889 Ooststellingwerf
huwelijk 10-05-1912 in Ooststellingwerf akte 40 met
Wietse Donker
1.1.4.9.2.4.5.2.2 ♂
Willem Pool
leeftijd: 73 jaar
*20-03-1891 Ooststellingwerf
01-02-1965 Emmen
relatie 28-11-1912 in Emmen met
Wietske Kiviet
leeftijd: 75 jaar
*21-08-1889 Oranjedorp Emmen
16-08-1965 Emmen
1.1.4.9.2.4.5.2.3 ♂
Johannes Pool
leeftijd: 79 jaar
*26-08-1894 Odoorn
08-08-1974 Emmen
[]12-08-1974 Emmen (De Wolfsbergen)
huwelijk 12-08-1915 in Emmen met
Grietje Homan
*12-06-1895 Bargeroosterveen Emmen
1.1.4.9.2.4.5.2.4 ♀
Berend Pool
leeftijd: 80 jaar
*12-04-1897 valthermond
14-08-1977 Emmen
huwelijk 25-10-1919 in Emmen met
Jantje van Dijk
20-07-1973 Emmen
1.1.4.9.2.4.5.2.5 ♂
Gerhardus Pool
leeftijd: 67 jaar
*29-10-1900 valthermond
05-12-1967 Emmen
[]08-12-1967 Emmen (nijkampenweg)
huwelijk 17-04-1920 in Emmen met
Trijntje Boekholt
*1900 Odoorn plm.
1.1.4.9.2.4.5.2.6 ♂
Alle Pool
leeftijd: 71 jaar
*30-03-1904 Emmen
04-07-1975 Emmen
1.1.4.9.2.4.5.2.7 ♀
Jitske Pool
leeftijd: 57 of 58 jaar
*1905 Emmen
13-07-1963 Emmen
huwelijk met
Egbert Scheper
leeftijd: 63 of 64 jaar
*1910
24-06-1974 Emmen
1.1.4.9.2.4.5.2.8 ♂
Jan Pool
leeftijd: 78 jaar
*15-11-1909 Emmen
11-06-1988 Emmen
[] Emmer Compascuum Algemene Begraafplaats
huwelijk 03-05-1930 in Emmen met
Frauke Barelds
leeftijd: 67 jaar
*27-12-1911 Emmen
18-08-1979 Emmen
[] Eemmercompascuum
1.1.4.9.2.4.5.2 ♂
Alle Pool
leeftijd: 65 jaar
*27-09-1862 Oostellingwerf
02-06-1928 Emmen
[]02-06-1928 Nieuw Dordrecht
relatie 17-05-1889 in Oostellingwerf akte 47 met
Jitske de Vries
leeftijd: 75 jaar
*21-05-1862 Oostellingwerf
01-12-1937 Emmen (Klazinaveen)
[] Nieuw Dordrecht
1.1.4.9.2.4.5.3 ♂
Gerhardus Pool
leeftijd: 42 jaar
*24-12-1863 Oostellingwerf
30-11-1906 Franeker
1.1.4.9.2.4.5.4 ♂
Wietze Pool
leeftijd: 79 jaar
*15-04-1866 Oostellingwerf
26-04-1945 Assen
1.1.4.9.2.4.5.5 ♀
Geesje Pool
*10-02-1868 Ooststellingwerf
huwelijk 08-05-1891 in Oostellingwerf akte 30 met
Bruin Bruinsma
*1864 Appelscha
1.1.4.9.2.4.5.6 ♀
Baukje Pool
leeftijd: 82 jaar
*05-03-1870 Opsterland
18-04-1952 Assen
huwelijk 05-04-1895 in Oostellingwerf akte 10 met
Jacob de Jong
*1867 Lippenhuizen gem. Opsterland
1.1.4.9.2.4.5.7 ♀
Lammigje Pool
*26-07-1872 Ooststellingwerf
huwelijk 15-04-1897 in Oostellingwerf akte 19 tot 10-10-1917 met
Sander van Buiten
*1874 Appelscha
1.1.4.9.2.4.5 ♂
Johannes Gerhardus Pool
leeftijd: 74 jaar
*29-11-1833 Opsterland
04-10-1908 Ooststellingwerf
relatie 10-05-1860 in Oostellingwerf akte 26 met
Sarah Alles Leertouwer
leeftijd: 70 of 71 jaar
*1830 Appelscha
25-03-1901 Oostellingwerf
1.1.4.9.2.4.6.1 ♀
Tjipken Pool
*04-04-1866 Oostellingwerf
huwelijk 06-05-1891 in Oostellingwerf akte 26 met
Jan Das
*1863 Nijeholtspade gem. Weststellingwerf
1.1.4.9.2.4.6.2 ♂
Jan Pool
leeftijd: 14 dagen
*23-02-1869 Oostellingwerf
09-03-1869 Oostellingwerf
1.1.4.9.2.4.6.3 ♂
Jan Pool
*23-06-1870 Oostellingwerf
1.1.4.9.2.4.6.4.1 ♀
Renske Pool
1.1.4.9.2.4.6.4.2 ♀
Jinke Pool
1.1.4.9.2.4.6.4.3 ♀
Vroukje Pool
1.1.4.9.2.4.6.4.4 ♀
Sietske Pool
1.1.4.9.2.4.6.4.5 ♂
Jacob Pool
huwelijk met
Geertruida NN
1.1.4.9.2.4.6.4.6 ♀
Foekje Pool
1.1.4.9.2.4.6.4.7 ♂
Jan Pool
huwelijk met
E.K. Roscheng
1.1.4.9.2.4.6.4.8 ♂
Johannes Pool
huwelijk met
J Slots
1.1.4.9.2.4.6.4.9 ♂
Jurrien Pool
huwelijk met
H Krikke
1.1.4.9.2.4.6.4 ♂
Gerhardus Pool
*07-11-1874 Oostellingwerf
huwelijk 03-10-1907 in Enschede akte 208 met
Vroukje Hoogeveen
*17-11-1887 Ooststellingwerf
1.1.4.9.2.4.6 ♂
Sytze Gerhardus Pool
leeftijd: 65 jaar
*27-04-1836 Opsterland
06-02-1902 Ooststellingwerf
relaties:
(1) huwelijk 09-06-1865 in Achtkarspelenakte 59 met
Rinske (Renske) Jans Blaauwiekel
leeftijd: 52 jaar
*23-04-1843 Nijega
16-06-1895 Oostellingwerf
(2) huwelijk 02-04-1896 in Ooststeliingwerf akte 17 met
Jantje Berends Holtrop
*1835 Luswoude gem Opsterland
na 1902
1.1.4.9.2.4.7 ♀
Trijntje Gerhardus Pool
leeftijd: 80 jaar
*15-01-1840 Opsterland
17-01-1920 Emmen
relatie 16-05-1861 in Ooststellingwerf met
Fokke Hoogenberg
leeftijd: 82 of 83 jaar
*1839
1922
1.1.4.9.2.4.8.1.1 ♂
Marten Pool
*04-03-1906 Gersloot
huwelijk met
Roelofje Meester
*11-07-1899 Terwispel
1.1.4.9.2.4.8.1 ♂
Jochum Pool
*17-12-1874 Opsterland
huwelijk 12-05-1904 in Opsterland akte 37 met
Uilkjen de Jong
leeftijd: 97 jaar
*06-04-1878 Opsterland
18-10-1975 Tynje
1.1.4.9.2.4.8.2.1 ♂
Marten Pool
*05-07-1902 AEngwierden
huwelijk 19-11-1922 in Opsterland akte 140 met
Marten van der Vliet
1.1.4.9.2.4.8.2 ♂
Gerhardus Pool
*23-12-1875 Opsterland
huwelijk 06-09-1901 in Opsterland akte 112 met
Lutske Heida
leeftijd: 77 jaar
*23-05-1879 Opsterland
18-06-1956 Nijbeets
1.1.4.9.2.4.8.3 ♂
Harm Pool
leeftijd: 92 jaar
*26-02-1878 Terwispel Opsterland
12-12-1970 Gorredijk
huwelijk 23-03-1905 in Opsterland akte 14 met
Geertje Meester
leeftijd: 91 jaar
*05-06-1884 Terwispel Opsterland
10-05-1976 Gorredijk
1.1.4.9.2.4.8.4 ♀
Joukje Pool
leeftijd: 1 jaar
*06-02-1882 Opsterland
06-05-1883 Opsterland
1.1.4.9.2.4.8 ♂
Marten Gerhardus Pool
leeftijd: 86 jaar
*14-06-1844 Opsterland
01-01-1931 Opsterland
huwelijk 12-01-1874 in Opsterland akte 4 met
Hiske (Jochums) Swier
1.1.4.9.2.4.9.1.1 ♀
Elizabeth Hoogeveen
leeftijd:
*1896 Appelscha
huwelijk 03-12-1915 in Ooststellingwerf met
Hendrik Louwes
leeftijd:
*1889 Appelscha
1.1.4.9.2.4.9.1.2 ♀
Willemke Hoogeveen
leeftijd:
*1898 Appelscha
huwelijk 29-06-1917 in Ooststeliingwerf akte 67 tot 21-02-1922 met
Wietse Louwes
leeftijd:
*1897 ’-s Gravenhage
1.1.4.9.2.4.9.1 ♀
Joukjen Pool
leeftijd: 47 jaar
*01-06-1871 Opsterland
26-07-1918 Oostellingwerf
huwelijk 17-03-1893 in Oostellingwerf akte 12 met
Willem Hoogeveen
*1870 Appelscha
1.1.4.9.2.4.9 ♀
Elisabeth Gerhardus Pool
leeftijd: 69 jaar
*10-07-1847 Opsterland
20-02-1917 Smilde
huwelijk 11-05-1879 in Schoterland akte 30 met
Lammert Folkerts Oosterbos
*1836 Appelscha gem Ooststellingwerf
1.1.4.9.2.4.10.1 ♀
Baukje Pool
*02-08-1873 Opsterland
1.1.4.9.2.4.10.2 ♀
Trijntje Pool
*10-08-1875 Opsterland
1.1.4.9.2.4.10.3 ♀
Aukje Pool
*04-09-1881 Opsterland
1.1.4.9.2.4.10.4 ♂
Marten Pool
leeftijd: 1 jaar
*12-04-1889 Opsterland
02-07-1890 Opsterland
1.1.4.9.2.4.10.5 ♀
Jantje Pool
*03-06-1893 Opsterland
1.1.4.9.2.4.10 ♀
Rinskjen Gerhardus Pool
leeftijd: 43 jaar
*19-04-1850 Luxwoude
19-02-1894 Terwispel
1.1.4.9.2.4 ♂
Gerardus Jacobus Pool
leeftijd: 67 jaar
*16-08-1802 Langezwaag
~15-02-1810 Langezwaag
29-09-1869 Terwispel
relatie 07-04-1825 in Opsterland akte 4 met
Joukjen Sytszes de Jong
leeftijd: 82 jaar
*26-04-1805 Gorredijk
~19-05-1805 Gorredijk
13-05-1887 Terwispel
1.1.4.9.2 ♂
Jacobus Johannes Pool
leeftijd: 61 jaar
*19-04-1772 Noorderdrachten
~06-06-1784 Drachten
02-02-1834 Luxwoude
huwelijk 19-01-1794 met
Baukjen Gerardus
leeftijd: 65 jaar
*24-12-1769 Drachten
~24-12-1769 Drachten
07-11-1835 Langezwaag