>
Voor de 6 kinderen uit (1)
zie Tryntje J. Pool
Voor hun kind
zie Roel T. Pool
Romkjen M. Pool (2)
X 
Roel T. Pool
Tryntje M. Pool (2)
X 
Teye K. Jansma
Jitske B. Pool
X 
Jan Eppinga
Maaike B. Pool
X 
Johannes de Boer
Romkjen B. Pool
X 
Simon Jelsma
Roelof B. Pool
Been M.(B.) Pool (2)
X 
Doutzen R. van de Meulen
Klaaske M. Pool (2)
X 
Jelle de Jong
Jacobje M. Pool (2)
X 
Klaas R. van der Meulen
Trijntje Pool
Jeen Pool
X 
Ybeltje Benedictus
Wieberen Pool
X 
Antje van der Wagen
doodgeboren W. Pool
Levenloos W. Pool
Trijntje W. Pool
Trijntje (T.) Pool
X 
Leo Kasje
Geertje (G.) Pool
X 
Eef C. de Raad
Aaltje (A.) Pool
Janke Pool
X 
Durk Maat
Wiebe Pool
X 
Dieuwkje Keuning
Feike Pool
X 
Fokje Veenema
Durk Pool
Janke Pool
Dirk Pool
X 
Fokje van der Tuin
Catherinus Pool
Wiebe J. Pool
X 
Trijntje W. Wouda
Baukjen Pool
X 
Johannes de Boer
Jeen M. Pool (2)
X 
Trientje K. Kielstra
Melle M. Pool
X  X 
1 Tryntje J. Pool
2 Jetske J. Schroor
V
VI
VII
VIII
IX
1.1.4.8.5.7 ♀
Romkjen Melles Pool
leeftijd: 27 jaar
*17-12-1812 Noorderdrachten
13-01-1840 Noorderdrachten
huwelijk 17-05-1838 in Smallingerland akte 18 met
Roel Thijsses Pool
leeftijd: 61 jaar
*03-11-1807 Noorderdrachten
26-11-1868 Drachten
1.1.4.8.5.8 ♀
Tryntje Melles Pool
leeftijd: 64 jaar
*06-03-1815 Noorderdrachten
16-02-1880 Lippenhuizen
huwelijk 17-05-1838 in Smallingerland akte 19 met
Teye Klazes Jansma
*1817 Drachten
1.1.4.8.5.9.1 ♀
Jitske Beens Pool
leeftijd: 71 jaar
*13-06-1845 Noorder Drachten
15-11-1916 Lippenhuizen
huwelijk 03-05-1873 in Opsterland akte 36 met
Jan Eppinga
1.1.4.8.5.9.2 ♀
Maaike Beens Pool
leeftijd: 31 jaar
*09-08-1848 Nooderdrachten
06-06-1880 Oostermeer
huwelijk 09-05-1873 in Opsterland akte 48 met
Johannes de Boer
Bna 1880
1.1.4.8.5.9.3 ♀
Romkjen Beens Pool
leeftijd: 80 jaar
*09-10-1851 Nooderdrachten
21-11-1931 Opsterland
huwelijk 11-05-1877 in Opsterland akte 55 met
Simon Jelsma
voor 1931
1.1.4.8.5.9.4 ♂
Roelof Beens Pool
leeftijd: 4 jaar
*24-11-1854 Nooderdrachten
18-02-1859 Noorder Drachten
1.1.4.8.5.9 ♂
Been Melles (Berend) Pool
leeftijd: 38 jaar
*08-06-1817 Noorderdrachten
14-04-1856 Noorder Drachten
relatie 13-07-1844 in Samallingerland akte 44 met
Doutzen Roels van de Meulen
leeftijd: 74 jaar
*03-02-1820 Rottevalle
31-07-1894 Tietjerksteradeel
1.1.4.8.5.10 ♀
Klaaske Melles Pool
leeftijd: 72 jaar
*22-09-1819 Noorderdrachten
24-12-1891 Drachten
huwelijk 09-05-1846 in Smallingerland akte 12 met
Jelle de Jong
*1815 Hemrik gem Opsterland
1.1.4.8.5.11 ♀
Jacobje Melles Pool
leeftijd: 53 jaar
*07-02-1822 Noorderdrachten
01-05-1875 Opeinde
huwelijk 27-04-1850 in Smallingerland akte 11 met
Klaas Roels van der Meulen
*1815 Bergum gem Tietjerksteadeel
1.1.4.8.5.12.1.1 ♀
Trijntje Pool
leeftijd: 1 maand
*01-03-1878 Smallingerland
08-04-1878 Smallingeland
1.1.4.8.5.12.1.2 ♂
Jeen Pool
*22-06-1880 Smallingerland
huwelijk 22-06-1912 in Achtkarspelen akte 67 met
Ybeltje Benedictus
*1882 Rottevalle
1.1.4.8.5.12.1.3 ♂
Wieberen Pool
*22-01-1882 Smallingerland
huwelijk 12-05-1910 in Opsterland akte 43 met
Antje van der Wagen
1.1.4.8.5.12.1.4 [?]
doodgeboren Wiebes Pool
levenloos *19-04-1883 Smallingeland
1.1.4.8.5.12.1.5 [?]
Levenloos Wiebes Pool
levenloos *23-05-1884 Smallingeland
1.1.4.8.5.12.1.6 ♀
Trijntje Wiebes Pool
leeftijd: 6 jaar
*30-06-1885 Smallingerland
01-10-1891 Opsterland
1.1.4.8.5.12.1.7.1 ♀
Trijntje (Tine) Pool
leeftijd:
*27-01-1914 Tijnje
huwelijk met
Leo Kasje
1.1.4.8.5.12.1.7.2 ♀
Geertje (Gé) Pool
leeftijd: 90 jaar
*26-07-1916 Tijnje
15-02-2007 Hillegom
huwelijk met
Eef C. de Raad
1.1.4.8.5.12.1.7.3 ♀
Aaltje (Ali) Pool
leeftijd: 84 jaar
*09-03-1920 Tijnje
04-07-2004 Drachten
1.1.4.8.5.12.1.7.4 ♀
Janke Pool
leeftijd:
*18-11-1921 Tijnje
huwelijk met
Durk Maat
1.1.4.8.5.12.1.7.5 ♂
Wiebe Pool
leeftijd: 84 jaar
*02-06-1923 Tijnje
27-01-2008 Drachten
huwelijk 11-09-1930 met
Dieuwkje Keuning
*11-09-1930
1.1.4.8.5.12.1.7 ♂
Feike Pool
leeftijd: 88 jaar
*19-05-1887 Opeinde gemSmallingerland
25-09-1975 In de jaren 70
huwelijk 22-05-1913 in Opsterland akte 64 met
Fokje Veenema
leeftijd:
*25-01-1890 Opsterland
1.1.4.8.5.12.1.8 ♂
Durk Pool
leeftijd: 17 dagen
*08-09-1889 Opsterland
25-09-1889 Opsterland
1.1.4.8.5.12.1.9 ♀
Janke Pool
leeftijd: 1 jaar
*15-08-1891 Opsterland
18-01-1893 Opsterland
1.1.4.8.5.12.1.10 ♂
Dirk Pool
*07-10-1895 Opsterland
huwelijk 21-12-1922 in Opsterland akte 165 met
Fokje van der Tuin
1.1.4.8.5.12.1.11 ♂
Catherinus Pool
leeftijd: 15 jaar
*12-12-1898 Opsterland
25-10-1914 Opsterland
1.1.4.8.5.12.1 ♂
Wiebe Jeens Pool
leeftijd: 77 jaar
*08-02-1855 Opeinde
18-02-1932 AEngwierden
huwelijk 12-05-1877 in Smallingerland akte 27 met
Trijntje Wiebrens Wouda
*1856 Surhuisterveen
1.1.4.8.5.12.2 ♀
Baukjen (Jeens) Pool
leeftijd: 56 jaar
*21-06-1857 Opeinde
09-10-1913 Opeinde
huwelijk 11-05-1876 in Smallingerland akte 15 met
Johannes de Boer
*1853 Opeinde
1.1.4.8.5.12 ♂
Jeen Melles Pool
leeftijd: 71 jaar
*14-03-1824 Noorderdrachten
15-02-1896 Drachten
huwelijk 12-05-1854 in Smallingerland akte 23 met
Trientje Klazes Kielstra
*16-09-1830 Opende Gem. Grootegast
1.1.4.8.5 ♂
Melle Minderts Pool
leeftijd: 51 jaar
*?-10-1774 Noorderdrachten
19-02-1826 Noorderdrachten
relaties:
(1) huwelijk 20-04-1800 in Drachten met
Tryntje Jans Pool
leeftijd: 34 jaar
*05-04-1777 Noorderdrachten
~22-06-1777 Drachten
23-08-1811 Noorderdrachten
(2) huwelijk 24-10-1812 in Smallingerland akte 11 met
Jetske Jakobs Schroor
leeftijd: 78 jaar
*01-11-1789 Ureterp
29-10-1868 Noorderdrachten