>
Aalke E. Pool
X 
Jogchum S. van der Berg
Rinske Pool (0)
Jeltje E. Pool
X 
Oege T. Reidsma
Antje J. Pool
X  X 
1 Klaas F. Schuurman
2 Kornelis R. de Boer
levenloos Pool
Janna Pool
X 
Willem Weening
Jeltje Pool
Eize Pool
X 
Detje Loonstra
Jisk Pool
Jisk Pool
X 
Lieuwkje Kleiterp
Gerrit Pool
Jeltje Pool
Syke Pool
Auwert Pool
Jan Pool
Jan Pool
X 
Ientje (Y.)J. Groenewoud
levenloos Pool
Trijntje Pool
X 
Sipke Lindeboom
Eize J. Pool
X 
Syke G. de Vries
Jan Posthumus
X 
Albertje Dijkstra
Diena Posthumus
X 
Willem Cazemier
Rinske (R.)J. Pool
X 
Anne H. Posthumus
Annigje J. Pool
X 
Pieter E. Bron
Jan J. Pool (1)
X  X 
1 Aukje G. de Jong
2 Martzen G. Bosma
Eise J. Pool (1)
Antje Pool (1)
Dientje Pool (2)
Martje Pool
X 
Dirk Brinksma
Aaltje G. Pool
Jan G. Pool
Dientje A.J. Pool
Albertina J. Pool
Marten Pool
Albert Pool
Antje Pool
Gerrit Pool
X 
Trijntje van der Veen
Marten J. Pool (2)
X 
Christina van Dellen
Gerrit Pool (2)
levenloos Pool (2)
Antje Pool (2)
Aaltje Pool (2)
Janna Pool (2)
Martjo Dijkstra
X 
Geertruida Ruben
Jan Dijkstra
Geertruida Dijkstra
Geertruida Pool (2)
X 
Anne Dijkstra
Jan J. Pool
X  X 
1 Antje F. de Boer
2 Martje G. van der Veen
Harmen J. Pool
Jantje M. Pool
X 
Aalzen Dijkstra
Jan M. Pool
Minke Pool
Tjitske Pool
Wiepkje Pool
Levenloos Pool
Willem Pool
X 
Geeske Bouma
Janna Pool
Hillebrand M. Pool
X 
Mintje van der Vlugt
Janna M. Pool
X 
Willem P. Doornbos
Marten J. Pool
X 
Tjitske H. Beerlings
Douwe de Jager (2)
X 
Taapke Pool
Martje J. Pool
X 
Aalse D. de Jager
Dirk van der Meulen
Janna van der Meulen
Jan H. van der Meulen
Ifke van der Meulen
Jan van der Meulen
Garendina (J.) Pool
X 
Engbert van der Meulen
Jan E. Pool
X 
Janna Rinkema
Rinskje E. Pool
X 
Bote H. Ney
Tryntje E. Pool
X  X 
1 Sipke R. Sysling
2 Sipke G. Lindeboom
Aalke E. Pool
X 
Jan W. Schaap
Aukje Pool
X 
Wietze Feitzema
Maaike E. Pool
Eiske E. Pool
X 
Durk U. Visser
Roelofke E. Pool
Eise E. Pool
X 
Aukjen Roelofs Randel
Eize J. Pool
X 
Rinskjen H. Jager
V
VI
VII
VIII
IX
1.1.4.7.3.1 ♀
Aalke Eises Pool
leeftijd: 42 jaar
*27-02-1797 Noorderdrachten
19-03-1839 Noorderdrachten
huwelijk 07-02-1818 in Smallingerland akte 3 met
Jogchum Sierds van der Berg
*1792 Drachten
1.1.4.7.3.2.1 ♀
Rinske Pool
*06-02-1822 Smallingerland
1.1.4.7.3.2 ♀
Jeltje Eises Pool
leeftijd: 73 jaar
*26-03-1799 Noorderdrachten
25-06-1872 Haulerwijk
huwelijk 29-03-1823 in Smallingerland akte 11 met
Oege Tjidzes Reidsma
*1794 Rottevalle
1.1.4.7.3.3.1 ♀
Antje Jans Pool
leeftijd: 88 jaar
*16-04-1825 Noorderdrachten
30-08-1913 Ureterp
relaties:
(1) huwelijk 17-03-1849 in Opsterland akte 10 met
Klaas Frances Schuurman
1864 voor dit jaar
(2) huwelijk 16-02-1865 in Opsterland akte 2 met
Kornelis Rykeles de Boer
1.1.4.7.3.3.2.1 [?]
levenloos Pool
levenloos *04-08-1850 Smallingeland
1.1.4.7.3.3.2.2 ♀
Janna (Jans) Pool
leeftijd: 89 jaar
*12-12-1851 Drachten
24-09-1941 Opsterland
huwelijk 10-04-1875 in Smallingerland akte 11 met
Willem Weening
*1852 Harkema Opeinde gem Achtkarspelen
1.1.4.7.3.3.2.3.1 ♀
Jeltje Pool
leeftijd: 6 jaar
*13-10-1887 Smallingerland
15-10-1893 Smallingeland
1.1.4.7.3.3.2.3.2 ♂
Eize Pool
*1889 Drachten gem Smallingerland
huwelijk 06-06-1914 in Tietjerksteradeel akte 79 met
Detje Loonstra
leeftijd: 82 of 83 jaar
*1892 Rottevalle gem Achtkarspelen
16-10-1975 Rottevalle
1.1.4.7.3.3.2.3.3 ♂
Jisk Pool
leeftijd: 4 maanden
*20-01-1890 Smallingeland
17-06-1890 Smallingeland
1.1.4.7.3.3.2.3.4 ♂
Jisk Pool
*02-09-1891 Drachten gem. Smallingerland
huwelijk 09-05-1918 in Idaarderadeel akte 7 met
Lieuwkje Kleiterp
*1896 Teerna
1.1.4.7.3.3.2.3.5 ♂
Gerrit Pool
*01-12-1892 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.2.3.6 ♀
Jeltje Pool
*14-12-1894 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.2.3.7 ♀
Syke Pool
*08-01-1896 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.2.3.8 ♂
Auwert Pool
leeftijd: 5 jaar
*01-12-1899 Smallingerland
02-04-1905 Tietjerksteradeel
1.1.4.7.3.3.2.3.9 ♂
Jan Pool
*08-11-1901 Tietjerksteradeel
1.1.4.7.3.3.2.3 ♂
Jan Pool
leeftijd: 77 of 78 jaar
*1855 Drachten
19-04-1933 Tietjerksteradeel
huwelijk 08-05-1886 in Smallingerland akte 16 met
Ientje (Ynje) Jisks Groenewoud
*1864 Rottevalle
na 19-4-1933
1.1.4.7.3.3.2.4 [?]
levenloos Pool
levenloos *20-02-1859 Smallingeland
1.1.4.7.3.3.2.5 ♀
Trijntje Pool
*14-05-1860 Drachten
huwelijk 09-05-1885 in Smallingerland akte 12 met
Sipke Lindeboom
*1857 Drachten
1.1.4.7.3.3.2 ♂
Eize Jans Pool
leeftijd: 82 jaar
*09-09-1827 Noorderdrachten
25-12-1909 Boelenslaan
huwelijk 04-05-1850 in Smallingerland akte 13 met
Syke Gerrits de Vries
leeftijd: 85 jaar
*18-06-1819 Noorderdrachten
19-05-1905 Drachtster Compagnie
1.1.4.7.3.3.3.1 ♂
Jan Posthumus
*1859 Opsterland
huwelijk met
Albertje Dijkstra
*1859 De Wilp
1.1.4.7.3.3.3.2 ♀
Diena Posthumus
*1871 Niebert
huwelijk 15-04-1893 in Marum akte 8 met
Willem Cazemier
*1869 Tolbert
1.1.4.7.3.3.3 ♀
Rinske (Renske) Jans Pool
*12-02-1830 Jans
huwelijk 13-05-1856 in Opsterland akte 47 met
Anne Hennes Posthumus
1.1.4.7.3.3.4 ♀
Annigje Jans Pool
leeftijd: 86 jaar
*23-09-1831 Noorderdrachten
19-03-1918 Drachtster Compagnie
huwelijk 28-05-1853 in Smallingerland akte 55 suppl 1-3 met
Pieter Everts Bron
*1826 Drachten
1.1.4.7.3.3.5.1 ♂
Jan Jans Pool
*08-05-1864 Drachten
relaties:
(1) huwelijk 21-04-1888 in Smallingerland akte 9 met
Aukje Gerbens de Jong
leeftijd: 48 of 49 jaar
*1845 Drachten
1894 Smallingerland
(2) huwelijk 28-12-1895 in Smallingeland akte 82 met
Martzen Geerts Bosma
*1861 Drachten
1.1.4.7.3.3.5.2 ♂
Eise Jans Pool
*08-08-1866 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.5.3 ♀
Antje Pool
leeftijd: 3 jaar
*08-12-1867 Smallingerland
17-05-1871 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.5.4 ♀
Dientje (Jans) Pool
*13-06-1870 Smallingerlamd
1.1.4.7.3.3.5.5.1 ♀
Martje Pool
*12-12-1909 Zuidlaren
huwelijk met
Dirk Brinksma
[] Assen
1.1.4.7.3.3.5.5.2 ♀
Aaltje Geertruida Pool
*17-04-1911 Zuidlaren
1.1.4.7.3.3.5.5.3 ♂
Jan Gerrit Pool
*25-08-1912 Zuidlaren
1.1.4.7.3.3.5.5.4 ♀
Dientje Anna Johanna Pool
*17-08-1914 Haren
1.1.4.7.3.3.5.5.5 ♀
Albertina Jantje Pool
leeftijd: 6 maanden
*27-04-1916 Haren
14-11-1916 Noordlaren gem. Haren Gr.
1.1.4.7.3.3.5.5.6 ♂
Marten Pool
*29-08-1917 Haren
1.1.4.7.3.3.5.5.7 ♂
Albert Pool
leeftijd:
*15-10-1919 Haren
1.1.4.7.3.3.5.5.8 ♀
Antje Pool
leeftijd: 8 maanden
*24-02-1921 Noordlaren gem. Haren Gr.
05-11-1921 Noordlaren gem. Haren Gr.
1.1.4.7.3.3.5.5.9 ♂
Gerrit Pool
leeftijd:
*05-04-1922 Noordlaren gem. Haren Gr.
huwelijk met
Trijntje van der Veen
1.1.4.7.3.3.5.5 ♂
Marten Jans Pool
leeftijd: 59 jaar
*11-09-1871 Smallingerland
05-04-1931 Ubbena gem. Vries
huwelijk 13-10-1909 in Zuidlaren akte 21 met
Christina van Dellen
leeftijd: 86 jaar
*07-04-1883 Uithuizermeeden
23-12-1969 Assen
1.1.4.7.3.3.5.6 ♂
Gerrit Pool
*22-01-1873 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.5.7 [?]
levenloos Pool
levenloos *22-03-1874 Smallingeland
1.1.4.7.3.3.5.8 ♀
Antje Pool
*23-11-1875 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.5.9 ♀
Aaltje Pool
*18-03-1878 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.5.10 ♀
Janna Pool
*15-02-1881 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.5.11.1 ♂
Martjo Dijkstra
huwelijk met
Geertruida Ruben
1.1.4.7.3.3.5.11.2 ♂
Jan Dijkstra
1.1.4.7.3.3.5.11.3 ♀
Geertruida Dijkstra
1.1.4.7.3.3.5.11 ♀
Geertruida Pool
*18-09-1883 Smallingerland
huwelijk met
Anne Dijkstra
1.1.4.7.3.3.5 ♂
Jan Jans Pool
*01-09-1834 Noorderdrachten
relaties:
(1) huwelijk 06-06-1863 in Smallingerland akte 48 met
Antje Foppes de Boer
leeftijd: 33 of 34 jaar
*21-02-1834 Opeinde
1868 Smallingerland
(2) huwelijk 28-06-1869 in Smallingerland akte 48 met
Martje Gerrits van der Veen
*1841 Marum Provincie Groningen
1.1.4.7.3.3.6 ♂
Harmen Jans Pool
leeftijd: 3 jaar
*02-10-1836 Noorderdrachten
02-04-1840 Noorderdrachten
1.1.4.7.3.3.7.1 ♂
Jantje Martens Pool
*30-07-1868 Samallingerland
huwelijk 18-05-1894 in Smallingerland akte 34 met
Aalzen Dijkstra
*1868 Drachten
1.1.4.7.3.3.7.2 ♂
Jan Martens Pool
leeftijd: 34 jaar
*08-08-1869 Smallingerland
04-04-1904 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.7.3.1 ♀
Minke Pool
*17-03-1901 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.7.3.2 ♀
Tjitske Pool
*02-12-1902 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.7.3.3 ♀
Wiepkje Pool
leeftijd: 13 of 14 jaar
*1906 Smallingeland
29-08-1920 Smallingeland
1.1.4.7.3.3.7.3.4 [?]
Levenloos Pool
levenloos *17-06-1908 Smallingeland
1.1.4.7.3.3.7.3.5 ♂
Willem Pool
*1910
huwelijk met
Geeske Bouma
leeftijd:
*1910 plm
1.1.4.7.3.3.7.3.6 ♀
Janna Pool
leeftijd: 89 of 90 jaar
*1915 plm
2005
1.1.4.7.3.3.7.3 ♂
Hillebrand Martens Pool
leeftijd: 86 jaar
*11-10-1872 Drachten
12-04-1959 Smallingerland
relatie 16-06-1900 in Smallingerland akte 67 met
Mintje (Popkes) van der Vlugt
*1879
1.1.4.7.3.3.7.4 ♀
Janna Martens Pool
leeftijd: 63 jaar
*07-09-1875 Drachten
21-05-1939 Smallingerland
huwelijk 13-05-1898 in Smallingerland akte 15 met
Willem Pieters Doornbos
*1868 Bergum gem. Tietjerksteradeel
1.1.4.7.3.3.7 ♂
Marten Jans Pool
leeftijd: 82 jaar
*17-12-1839 Noorderdrachten
04-09-1922 Drachtestercompagnie
relatie 21-09-1867 in Smallingerland akte 58 met
Tjitske Hillebrands Beerlings
leeftijd: 68 jaar
*24-05-1846 Oudega
01-05-1915 Drachten
1.1.4.7.3.3.8.1 ♂
Douwe de Jager
leeftijd: 22 of 23 jaar
*1877 Drachten
1900 plm dit jaar
huwelijk 28-08-1897 in Smallingerland akte 69 met
Taapke Pool
*16-12-1876 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.8 ♀
Martje Jans Pool
leeftijd: 83 jaar
*04-05-1843 Noorderdrachten
15-09-1926 Drachten
huwelijk 24-10-1863 in Smallingerland akte 67 met
Aalse Douwes de Jager
*1836 Oostermeer gem. Tietjerksteradeel
1.1.4.7.3.3.9.1 ♂
Dirk van der Meulen
leeftijd:
*03-11-1871 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.9.2 ♀
Janna van der Meulen
leeftijd:
*11-11-1872 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.9.3 ♂
Jan Harmen van der Meulen
leeftijd:
*15-04-1874 Smallingerland
1.1.4.7.3.3.9.4 ♀
Ifke van der Meulen
leeftijd:
*14-12-1878 Opsterland
1.1.4.7.3.3.9.5 ♂
Jan van der Meulen
leeftijd:
*09-12-1882 Opsterland
1.1.4.7.3.3.9 ♀
Garendina (Jans) Pool
leeftijd: 74 jaar
*18-03-1846 Noorderdrachten
16-05-1920 Drachten
huwelijk 18-08-1870 in Smallingerland akte 79 met
Engbert van der Meulen
*1818 Drachten
1.1.4.7.3.3 ♂
Jan Eises Pool
leeftijd: 60 jaar
*28-01-1802 Noorderdrachten
03-08-1862 Drachten
huwelijk 03-07-1824 in Smallingerland akte 41 met
Janna (Jans) Rinkema
leeftijd: 68 jaar
*28-09-1801 Westerzand onder Sebaldebureen
~10-10-1801 Grootegast Provincie Groningen
23-03-1870 Drachten
1.1.4.7.3.4.1 ♀
Rinskje Eizes Pool
*10-07-1827 Opende G
huwelijk 12-05-1853 in Het Bildt akte 32 met
Bote Hendriks Ney
*1830 Beetgum gem. Menaldumadeel
1.1.4.7.3.4.2 ♀
Tryntje Eizes Pool
*07-01-1830 Ureterp
relaties:
(1) huwelijk 14-05-1862 in Baarderadeel akte 25 met
Sipke Rinzes Sysling
*1833 Jorwerd
(2) huwelijk 1885 met
Sipke Gjalt Lindeboom
1.1.4.7.3.4.3 ♀
Aalke Eizes Pool
leeftijd: 71 jaar
*28-09-1832 Noorderdrachten
01-11-1903 Leeuwarden
huwelijk 09-03-1870 in Menaldumadeel akte 6 met
Jan Wiechers Schaap
*1833 Echten gem Lemsterland
1.1.4.7.3.4.4.1 ♀
Aukje Pool
leeftijd: 77 jaar
*21-10-1868 Nijehaske gem Haskerland
08-07-1946 Leeuwarden
huwelijk 28-02-1891 in Leeuwarden akte 18 met
Wietze Feitzema
1.1.4.7.3.4.4 ♀
Maaike Eizes Pool
leeftijd: 71 jaar
*14-03-1835 Menaldumadeel
25-05-1906 Zuidhorn
1.1.4.7.3.4.5 ♀
Eiske Eizes Pool
leeftijd: 82 jaar
*17-01-1838 Marssum
19-12-1920 Leeuwarden
huwelijk 17-12-1868 in Idaarderadeel akte 43 met
Durk Ubbels Visser
*1816 Wartena
1.1.4.7.3.4.6 ♀
Roelofke Eizes Pool
leeftijd: 1 jaar
*08-02-1841 Marssum
09-02-1842 Marssum
1.1.4.7.3.4 ♂
Eise Eises Pool
leeftijd: 79 of 80 jaar
*1805 Noorderdrachten
19-04-1885 St. Jacobiparochie
relatie met
Aukjen Roelofs Randel
leeftijd: 81 of 82 jaar
*1800 Marum
14-12-1882 Marssum
1.1.4.7.3 ♂
Eize Jans Pool
leeftijd: 56 of 57 jaar
*1766 Noorderdrachten
26-09-1823 Noorderdrachten
huwelijk 12-06-1796 met
Rinskjen Hanzes Jager
leeftijd: 56 of 57 jaar
*1767 Noorderdrachten
27-08-1824 Beetsterzwaag