>
Durkjen K. Pool
Wieberen K. Pool
Liske K. Pool
Thys K. Pool
Thys K. Pool
Roel K. Pool
Liskjen K. Pool
Antje Pool
Dirkje Pool
Hendrik K. Pool
X 
Sjoukje W. Heddema
Liskje K. Pool
Liskjen K. Pool
Klaas T. Pool
X 
Aaltje A. de Boer
Geeske Pool
Thijs Pool
Roel T. Pool
X 
Hinke de Haan
Aukje T. Pool
X 
Meine de Haan
Romkje T. Pool
X  X 
1 Jouke Pijl
2 Feike Hietman
Thijs Pool
X 
Antje (A.) Pool
Dirk Pool
X 
Cornelia J. Verburg
Roel Pool
Jan Pool
X 
Geertje Stolte
Jan T. Pool
X 
Sietske Veenstra
Fopkje T. Pool
X 
Folkert de Haan
Thys R. Pool (1)
X 
Tietje J. Jansma
Taapke R. Pool
X 
Louw Spoelstra
Aukje R. Pool
X 
Roel Siebenga
Roelofke R. Pool
X 
Teye Jonkman
Ritske Pool
Levenloos Pool
Sytze R. Pool
X 
Jantje van der Meer
Klaas R. Pool
X 
Janke Wynia
Jan R. Pool
Rinze R. Pool (2)
X 
Margrietha S. Jonker
Durkjen R. Pool (2)
X 
Rinze de Vries
Geeske Pool
X 
Ruurd de Graaf
Taapke Pool
X  X 
1 Douwe de Jager
2 Jan Ettema
Durkje Pool
X 
Johannes Hoeksma
Klaas R. Pool (2)
X 
Tjettje D. van der Heide
Liske R. Pool (2)
X 
Riekele Kalsbeek Zijlstra
Anne R. Pool (2)
Minke R. Pool (2)
X 
Oene van Dijk
Roel Pool
Jeltje Pool
Taapke Pool
X 
Taekele Wiersma
Roel Pool
X 
Doetje Bron
Gerritje Pool
X 
Jan Vaas
Rinze Pool
Gjalt Pool
Lutske Pool
Dirkje Pool
X 
Arie Gravesteijn
Gjalt Pool
Klaas Pool
Liskje Pool
Anne R. Pool (2)
X 
Saapke G. Kootstra
Jacobje Pool (2)
Japikje R. Pool (2)
X 
Evert Hazewindus
Roel T. Pool
X  X 
1 Romkjen M. Pool
2 Taapke R. Groenewoud
Thys K. Pool
X 
Durkjen Roels
V
VI
VII
VIII
IX
1.1.4.6.5.1.1 ♀
Durkjen Klazes Pool
leeftijd: 57 jaar
*23-03-1834 Noorderdrachten
14-01-1892 Drachten
1.1.4.6.5.1.2 ♂
Wieberen Klazes Pool
leeftijd: 36 jaar
*18-12-1835 Noorderdrachten
05-09-1872 Drachten
1.1.4.6.5.1.3 ♀
Liske Klazes Pool
leeftijd: 4 jaar
*25-11-1838 Noorderdrachten
25-07-1843 Drachten
1.1.4.6.5.1.4 ♂
Thys Klazes Pool
leeftijd: 2 jaar
*12-12-1840 Noorderdrachten
03-02-1843 Drachten
1.1.4.6.5.1.5 ♂
Thys Klazes Pool
leeftijd: 56 jaar
*22-06-1844 Noorderdrachten
10-06-1901 Drachten
1.1.4.6.5.1.6 ♂
Roel Klazes Pool
leeftijd: 76 jaar
*10-01-1848 Noorderdrachten
06-02-1924 Drachten
1.1.4.6.5.1.7 ♀
Liskjen Klazes Pool
leeftijd: 6 jaar
*10-01-1848 Noorderdrachten
11-10-1854 Drachten
1.1.4.6.5.1.8.1 ♀
Antje Pool
*06-09-1902 Smallingerland
1.1.4.6.5.1.8.2 ♀
Dirkje Pool
leeftijd: 3 maanden
*?-12-1912 Smallingeland
29-03-1913 Leeuwarden
1.1.4.6.5.1.8 ♂
Hendrik Klazes Pool
leeftijd: 60 jaar
*01-01-1854 Noorderdrachten
15-12-1914 Drachten
huwelijk 18-10-1900 in Smallingerland akte 78 met
Sjoukje Wietzes Heddema
leeftijd: 34 of 35 jaar
*22-05-1880 Drachten
1915 >1814
1.1.4.6.5.1.9 ♀
Liskje Klazes Pool
leeftijd: 1 of 2 jaar
*27-05-1855 Noorderdrachten
1857 <1858
1.1.4.6.5.1.10 ♀
Liskjen Klazes Pool
leeftijd: 3 jaar
*27-05-1858 Noorderdrachten
27-05-1861 Noorderdrachten
1.1.4.6.5.1 ♂
Klaas Thijsses Pool
leeftijd: 77 jaar
*12-02-1805 Noorderdrachten
02-11-1882 Drachten
huwelijk 13-07-1833 in Smallingerland akte 23 met
Aaltje Adrijaantje de Boer
*1811 Noorderdrachten
1.1.4.6.5.2.1.1.1 ♀
Geeske Pool
leeftijd: 2 of 3 jaar
*1906 Smallingerland
19-07-1909 Smallingerland
1.1.4.6.5.2.1.1.2 ♂
Thijs Pool
leeftijd: 1 of 2 jaar
*1907 Smallingerland
13-06-1909 Smallingerland
1.1.4.6.5.2.1.1 ♂
Roel Thijsses Pool
leeftijd: 44 jaar
*09-11-1871 Drachten
17-05-1916 Smallingeland
huwelijk 20-05-1904 in Smallingerland akte 53 met
Hinke de Haan
leeftijd: 70 jaar
*10-07-1879 Rottevalle gem Achtkarspelen
17-04-1950 Grootegast
1.1.4.6.5.2.1.2 ♀
Aukje Thysses Pool
leeftijd: 62 jaar
*31-07-1874 Drachten
03-02-1937 Smallingeland
huwelijk 15-03-1920 in Smallingerland akte 11 met
Meine de Haan
*1877 Surhuisterveen
1.1.4.6.5.2.1.3 ♀
Romkje Thysses Pool
*07-05-1877 Drachten
relaties:
(1) huwelijk 29-03-1902 in Smallingerland akte 17 met
Jouke Pijl
leeftijd: 41 of 42 jaar
*1877 Nijega
1919 plm
(2) huwelijk 30-03-1912 in Smallingerland akte 11 met
Feike Hietman
*1880 Nijega
1.1.4.6.5.2.1.4.1 ♂
Thijs Pool
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1907 Tietjerksteradeel
1976 Lethbridge/Albertha Canada
relatie 1938 in Drachten met
Antje (Annie) Pool
leeftijd: 91 jaar
*16-12-1906 Drachten
23-04-1998 Lethbridge/Albertha Canada
1.1.4.6.5.2.1.4.2 ♂
Dirk Pool
leeftijd: 78 jaar
*11-10-1909 Oostermeer Tietjerksteradeel
28-10-1987 Nederhorst den Berg
[] Algemene begraafplaats Nederhorst den Berg
relatie 05-07-1939 in Nieuwer Amstel met
Cornelia Johanna Verburg
leeftijd: 89 jaar
*17-06-1914 Nieuwe Amstel
28-10-2003 Nederhorst den Berg
1.1.4.6.5.2.1.4.3 ♂
Roel Pool
leeftijd: 0 of 1 jaar
*?-03-1911 Tietjerksteradeel
06-03-1912 Tietjerksteradeel
1.1.4.6.5.2.1.4.4 ♂
Jan (Thijsses) Pool
leeftijd:
*1912 Tietjerksteradeel
relatie 25-04-1937 in Daarle met
Geertje Stolte
* Ommen
1.1.4.6.5.2.1.4 ♂
Jan Thijsses Pool
leeftijd: 31 jaar
*15-09-1880 Drachten
26-02-1912 Drachten
huwelijk 17-05-1907 in Smallingerland akte 26 met
Sietske Veenstra
leeftijd: 77 jaar
*16-08-1885 Drachten
12-07-1963 Daarle
1.1.4.6.5.2.1.5 ♀
Fopkje Thijsses Pool
*10-02-1884 Drachten
huwelijk 15-07-1905 in Smallingerland akte 64 met
Folkert (Jans) de Haan
*1883 Garijp gem Tietjerksteradeel
1.1.4.6.5.2.1 ♂
Thys Roels Pool
leeftijd: 62 jaar
*09-08-1839 Noorderdrachten
06-04-1902 Drachten
huwelijk 15-05-1869 in Smallingerland akte 32 met
Tietje Jans Jansma
leeftijd: 52 jaar
*22-07-1840 Ureterp
12-08-1892 Drachten
1.1.4.6.5.2.2.1 ♀
Taapke Rinzes Pool
leeftijd: 40 jaar
*13-08-1871 Drachten
22-01-1912 Smallingeland
huwelijk 19-05-1893 in Smallingerland akte 45 met
Louw Spoelstra
*1870 Rottevalle
1.1.4.6.5.2.2.2 ♀
Aukje Rinzes Pool
leeftijd: 38 jaar
*21-10-1873 Drachten
26-03-1912 Nijega
huwelijk 20-05-1899 in Smallingerland akte 47 met
Roel Siebenga
*1874 Nijega
1.1.4.6.5.2.2.3 ♀
Roelofke Rinzes Pool
leeftijd: 58 jaar
*13-07-1876 Drachten
19-10-1934 Achtkarspelen
huwelijk 18-11-1899 in Smallingerland akte 82 met
Teye Jonkman
*1876 Opeinde
1.1.4.6.5.2.2.4.1 ♀
Ritske Pool
leeftijd: 0 of 1 jaar
*1908 Smallingeland
28-03-1909 Smallingeland
1.1.4.6.5.2.2.4.2 [?]
Levenloos Pool
levenloos *25-01-1911 Smallingeland
1.1.4.6.5.2.2.4 ♂
Sytze Rinzes Pool
*27-05-1879 Drachten
huwelijk 30-05-1903 in Smallingerland akte 65 met
Jantje van der Meer
*1879
1.1.4.6.5.2.2.5 ♂
Klaas Rinzes Pool
*02-09-1881 Drachten
huwelijk 30-04-1909 in Smallingerland akte 14 met
Janke Wynia
*1877
1.1.4.6.5.2.2.6 ♂
Jan Rinzes Pool
leeftijd: 2 jaar
*22-05-1885 Drachten
20-03-1888 Smallingeland
1.1.4.6.5.2.2 ♂
Rinze Roels Pool
leeftijd: 81 jaar
*27-05-1845 Noorderdrachten
30-11-1926 Rottevalle
huwelijk 14-05-1870 in Smallingerland akte 36 met
Margrietha Sytses Jonker
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1842 Oudega
1911 <1912
1.1.4.6.5.2.3 ♀
Durkjen Roels Pool
leeftijd: 58 jaar
*30-01-1847 Drachten
27-04-1905 Achtkarspelen
huwelijk 09-05-1873 in Opsterland akte 52 met
Rinze de Vries
1905 voor dit jaar
1.1.4.6.5.2.4.1 ♀
Geeske Pool
leeftijd: 39 jaar
*24-03-1875 Smallingerland
09-09-1914 Smallingerland
huwelijk 09-06-1894 in Smallingerland akte 64 met
Ruurd de Graaf
*1870 Drachten
1.1.4.6.5.2.4.2 ♀
Taapke Pool
*16-12-1876 Smallingerland
relaties:
(1) huwelijk 28-08-1897 in Smallingerland akte 69 met
Douwe de Jager
leeftijd: 22 of 23 jaar
*1877 Drachten
1900 plm dit jaar
(2) huwelijk 22-03-1902 in Achtkarspelen akte 10 met
Jan Ettema
*1868 Surhuisterveen
1.1.4.6.5.2.4.3 ♀
Durkje Pool
*13-07-1879 Smallingerland
huwelijk 19-01-1901 in Achtkarspelen akte 1 met
Johannes Hoeksma
*1875 Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
1.1.4.6.5.2.4 ♂
Klaas Roels Pool
leeftijd: 70 jaar
*17-04-1849 Drachten
05-09-1919 Drachten
huwelijk 16-05-1874 in Smallingerlandakte 31 met
Tjettje Durks van der Heide
leeftijd: 93 jaar
*11-11-1851 Surhuisterveen
01-02-1945 Opende G
1.1.4.6.5.2.5 ♀
Liske Roels Pool
*27-11-1851 Smallingerland
huwelijk met
Riekele Kalsbeek Zijlstra
1.1.4.6.5.2.6 ♂
Anne Roels Pool
leeftijd: 8 dagen
*23-03-1854 Drachten
31-03-1854 Drachten
1.1.4.6.5.2.7 ♀
Minke Roels Pool
leeftijd: 68 jaar
*20-03-1855 Drachten
07-05-1923 Leeuwarden
huwelijk 10-09-1885 in Smallingerland akte 62 met
Oene van Dijk
*1848 Drachten
voor 7 mei 1923
1.1.4.6.5.2.8.1 ♂
Roel Pool
leeftijd: 28 dagen
*12-03-1888 Smallingerland
09-04-1888 Smallingerland
1.1.4.6.5.2.8.2 ♀
Jeltje Pool
*24-05-1889 Smallingerland
1.1.4.6.5.2.8.3 ♀
Taapke Pool
*17-01-1891 Smallingerland
huwelijk 17-09-1913 in Leeuwarden akte 228 met
Taekele Wiersma
1.1.4.6.5.2.8.4 ♂
Roel Pool
*04-08-1892 Smallingerland
huwelijk 12-05-1917 in Leeuwarden akte 90 met
Doetje Bron
1.1.4.6.5.2.8.5 ♀
Gerritje Pool
*29-06-1894 Smallingerland
huwelijk 04-09-1915 in Leeuwarden akte 195 met
Jan Vaas
1.1.4.6.5.2.8.6 ♂
Rinze Pool
*28-06-1896 Smallingerland
1.1.4.6.5.2.8.7 ♂
Gjalt Pool
leeftijd: 11 maanden
*02-03-1898 Smallingerland
14-02-1899 Smallingerland
1.1.4.6.5.2.8.8 ♀
Lutske Pool
*03-06-1899 Smallingerland
1.1.4.6.5.2.8.9 ♀
Dirkje Pool
*17-09-1900 Smallingerland
huwelijk 29-03-1922 in Gouda akte 32 met
Arie Gravesteijn
leeftijd:
*1898 Gouda
1.1.4.6.5.2.8.10 ♂
Gjalt Pool
*22-02-1902 Smallingerland
1.1.4.6.5.2.8.11 ♂
Klaas Pool
leeftijd: 1 maand
*12-12-1903 Smallingerland
13-01-1904 Smallingerland
1.1.4.6.5.2.8.12 ♀
Liskje Pool
leeftijd: 0 of 1 jaar
*11-?-1907 Smallingerland
05-06-1908 Leeuwarden
1.1.4.6.5.2.8 ♂
Anne Roels Pool
leeftijd: 60 jaar
*20-12-1857 Drachten
29-07-1918 Leeuwarden
huwelijk 09-05-1887 in Smallingerland akte 13 met
Saapke Gerrits Kootstra
*01-10-1870 Drachten
1.1.4.6.5.2.9 ♀
Jacobje (Roels) Pool
leeftijd: 1 jaar
*07-02-1860 Drachten
04-02-1862 Drachten
1.1.4.6.5.2.10 ♀
Japikje Roels Pool
*16-03-1863 Drachten
huwelijk 12-05-1888 in Smallingerland akte 22 met
Evert Hazewindus
*1865 Lemmer
1.1.4.6.5.2 ♂
Roel Thijsses Pool
leeftijd: 61 jaar
*03-11-1807 Noorderdrachten
26-11-1868 Drachten
relaties:
(1) huwelijk 17-05-1838 in Smallingerland akte 18 met
Romkjen Melles Pool
leeftijd: 27 jaar
*17-12-1812 Noorderdrachten
13-01-1840 Noorderdrachten
(2) relatie 08-03-1845 in Rottevalle akte 4 met
Taapke Rinzes Groenewoud
leeftijd: 65 of 66 jaar
*1821 Rottevalle
24-09-1887 Smallingerland
1.1.4.6.5 ♂
Thys Klazes Pool
leeftijd: 50 of 51 jaar
*1771 Noorderdrachten
11-06-1822 Noorderdrachten
huwelijk 17-06-1804 met
Durkjen Roels
leeftijd: 78 of 79 jaar
*1765 Noorderdrachten
16-08-1844 Noorderdrachten