>
Jan M. Pool
Antje D. Leistra
X 
Jacobus K. Pool
Liefke M. Pool
X 
Douwe T. Leistra
Mindert Pool
Wiebe Pool
X 
Abeltje van Kammen
Minke Pool
X  X 
1 Fokke de Jong
2 Geert Veenstra
Hiltje Pool
X 
Binne Jongsma
Trijntje Pool
X 
Wiebe Lindeboom
Taetske Pool
X 
Gerrit de Boer
Jitze Pool
Jitze Pool
X 
Janke Schuurman
Sietske Pool
Lippe Pool
X 
Trientje Kooistra
Levenloos Pool
Melle M. Pool
X 
Antje W. de Boer
Mindert M. Pool
X 
Hiltje K. Veenstra
Antje M. Pool
X 
Ybele F. Vaatstra
Jacobus M. Pool
Wytze Pool
Margaretha Pool
X 
Johannes Brouwer
Gepke M. Pool
Gepke M. Pool
Gepke M. Pool
X 
Jouke Jongsma
Melle J. Pool
X 
Grietje W. Boersema
Jacobus J. Pool
Martzen Pool
X 
Steffen van der Vee
Grietje Pool
Grietje Pool
X 
Elias Krans
Jan J. Pool
X 
Rinskjen J. de Vries
Aafke Pool
X 
Wiebe Wijnalda
Jacobus J. Pool
Grietje Pool
Trijntje Pool
X 
Dirk H. Wilkens
Jacobus Pool
X 
Hendrikje Witzenburg
Grietje Pool
Sierd J. Pool
X 
Janke G. van de Velde
Mindert J. Pool
Trijntje J. Pool
X 
Johannes Wilkens
Jacobus Pool
X 
Klaaske Pijpker
Geert J.(S.) Pool
X 
Johanna Krans
Reintje Pool
X 
Harm Krol
Grietje Pool
Jan Pool
Trijntje Pool
Jan Pool
Jeen J. Pool
X 
Jits G. van de Veer
Jacobus M. Pool
X 
Grietje J. van de Berg
Tryntje M. Pool
Tryntje J. Pool
X 
Melle M. Pool
Wiebe J. Pool
Tjeerd j. Pool
Maria Pool
X 
Jeen Jager
Hielke J. Pool
Hendrik J. Pool
Jan W. Pool
X 
Froukjen T. de Jong
Tiete Pool
Maria E. Pool
Wiebe Pool
Maria E. Pool
Wijbe Pool
Tjitske Pool
Okke Pool
Antje Pool
Stephanus W. Pool
X 
Hielkjen T. Bosgra
Antje W. Pool
X 
Rikele U. Bijma
Maria E. Pool
X  X 
1 Ritske Vissia
2 Auke de Jong
Hendrikje Pool
Antje Pool
Hendrik W. Pool
X 
Geeske L. Bosma
Elizabeth W. Pool
Elisabeth W. Pool
Cornelis S. Hazenberg
X 
Maaike Zijlstra
Abeltje van der Meulen
X 
Jakob P. Mulder
Antje C. Hazenberg
X 
Tjerk B. van der Meulen
Tryntje W. Pool
X 
Siebrand C. Hazenberg
Wiebe J. Pool
X 
Maria E.S. van Kammen
Antje J. Pool
X  X 
1 Popkke J. van der Vlugt
2 Klaas F. Schuurman
Jan W. Pool
X 
Antje P. van der Vlugt
V
VI
VII
VIII
IX
1.1.4.4.1.1.1 ♂
Jan Melles Pool
leeftijd: 79 jaar
*17-11-1800 Noorderdrachten
21-05-1880 Drachten
1.1.4.4.1.1.2.1 ♀
Antje Douwes Leistra
leeftijd: 69 of 70 jaar
*28-06-1843 Opeinde
1913 plm te Drachten
huwelijk 26-06-1886 in Smallingerland akte 58 met
Jacobus Klazes Pool
leeftijd: 55 jaar
*28-08-1838 Noorderdrachten
10-05-1894 Drachten
1.1.4.4.1.1.2 ♀
Liefke Melles Pool
leeftijd: ~81 jaar
~23-01-1803 Drachten
12-05-1884 Ureterp
huwelijk 01-02-1823 in Smallingerland akte 6 met
Douwe Tjeerds Leistra
*1788 Opeinde
1.1.4.4.1.1.3.1.1 ♂
Mindert Pool
leeftijd: 84 jaar
*25-08-1863 Smallingerland
28-09-1947 Drachtster Compagnie
1.1.4.4.1.1.3.1.2 ♂
Wiebe Pool
leeftijd: 82 jaar
*29-01-1865 Surhuisterveen
10-03-1947 Smallingerland
huwelijk 11-05-1900 in Smallingeland akte 27 met
Abeltje van Kammen
*1875 Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
1.1.4.4.1.1.3.1.3 ♀
Minke Pool
*25-01-1867 Drachten
relaties:
(1) huwelijk 19-05-1893 in Smallingerland akte 60 met
Fokke de Jong
leeftijd: 37 of 38 jaar
*1865 Ureterp
1903 plm dit jaar
(2) huwelijk 08-07-1905 in Achtkarspelen akte 60 met
Geert Veenstra
*1874 Rottevalle
1.1.4.4.1.1.3.1.4 ♀
Hiltje Pool
*31-01-1869 Smallingerland
huwelijk 18-05-1895 in Smallingerland akte 40 met
Binne Jongsma
*1871 Beetsterzwaag gem. Opsterland
1.1.4.4.1.1.3.1.5 ♀
Trijntje Pool
leeftijd: 75 jaar
*09-09-1870 Drachten
03-10-1945 Drachtster Compagnie
huwelijk 25-06-1898 in Smallingerland akte 54 met
Wiebe Lindeboom
*1878 Drachten
1.1.4.4.1.1.3.1.6 ♀
Taetske Pool
leeftijd: 82 jaar
*17-01-1873 Smallingerland
12-01-1956 Ureterp
huwelijk 12-05-1899 in Smallingerland akte 24 met
Gerrit de Boer
*1872 Ureterp gem Opsterland
1.1.4.4.1.1.3.1.7 ♂
Jitze Pool
*26-07-1875 Smallingerland
1.1.4.4.1.1.3.1.8 ♂
Jitze Pool
leeftijd: 90 jaar
*26-01-1876 Smallingerland
17-10-1966 Smallingeland
relatie 12-05-1899 in Smallingerland akte 25 met
Janke Schuurman
leeftijd: 47 of 48 jaar
*1875
29-08-1923 Smallingerland
1.1.4.4.1.1.3.1.9 ♀
Sietske Pool
leeftijd: 1 jaar
*26-07-1877 Smallingerland
11-01-1879 Smallingeland
1.1.4.4.1.1.3.1.10 ♂
Lippe Pool
leeftijd: 72 jaar
*05-03-1880 Drachten
19-04-1952 Grootegast
huwelijk 18-05-1907 in Drachten Smallingerland akte 44 met
Trientje Kooistra
leeftijd: 70 jaar
*23-04-1885 Grootegast
31-03-1956 Oldehove
1.1.4.4.1.1.3.1.11 [?]
Levenloos Pool
levenloos *05-03-1880 Smallingeland
1.1.4.4.1.1.3.1 ♂
Melle Minderts Pool
leeftijd: 70 jaar
*15-11-1839 Rottevalle
12-05-1910 Drachten
relatie 02-05-1863 in Smallingerland met
Antje Wiebes de Boer
*20-11-1836 Noorder Drachten
1.1.4.4.1.1.3 ♂
Mindert Melles Pool
leeftijd: 55 jaar
*04-10-1804 Noorderdrachten
~07-11-1804 Noorderdrachten
22-04-1860 Smallingerlamd
huwelijk 18-05-1839 in Smallingerland akte 25 met
Hiltje Klazes Veenstra
leeftijd: 36 jaar
*30-08-1809 Rottevalle
03-03-1846 Noorder Drachten
1.1.4.4.1.1.4 ♀
Antje Melles Pool
leeftijd: 23 jaar
*08-03-1807 Noorderdrachten
~12-04-1807 Drachten
16-11-1830 Rottevalle
huwelijk 13-05-1829 in Smallingerland akte 20 met
Ybele Freerks Vaatstra
*1802 Surhuizum gem Achtkarspelen
na 1830
1.1.4.4.1.1.5.1.1 ♂
Jacobus Melles Pool
leeftijd: 3 jaar
*22-03-1872 Surhuizum gem. Achtkarspelen
20-05-1875 Achtkarspelen
1.1.4.4.1.1.5.1.2 ♂
Wytze Pool
*18-04-1873 Achtkarspelen
1.1.4.4.1.1.5.1.3 ♀
Margaretha Pool
*17-05-1874 Achtkarspelen
huwelijk 13-05-1898 in Opsterland akte 50 met
Johannes Brouwer
1.1.4.4.1.1.5.1.4 ♀
Gepke Melles Pool
leeftijd: 3 maanden
*05-08-1876 Opsterland
18-11-1876 Opsterland
1.1.4.4.1.1.5.1.5 ♀
Gepke Melles Pool
leeftijd: 5 maanden
*02-11-1877 Opsterland
17-04-1878 Opsterland
1.1.4.4.1.1.5.1.6 ♀
Gepke Melles Pool
leeftijd: 43 jaar
*23-01-1880 Opsterland
03-04-1923 Opsterland
huwelijk 08-06-1916 in Opsterland akte 86 met
Jouke Jongsma
1.1.4.4.1.1.5.1 ♂
Melle Jacobus Pool
leeftijd: 41 jaar
*28-05-1840 Noorder Drachten
03-03-1882 Opsterland
huwelijk 14-05-1870 in Smallingerland akte 38 met
Grietje Wytzes Boersema
*1842 Marum Provincie Groningen
1.1.4.4.1.1.5.2 ♂
Jacobus Jacobus Pool
*28-01-1843 Noorder Drachten
1.1.4.4.1.1.5.3.1 ♀
Martzen Pool
leeftijd: 43 jaar
*12-08-1873 Drachten
03-08-1917 Smallingeland
huwelijk 14-05-1898 in Smallingerland akte 30 met
Steffen van der Vee
*1872 Ureterp gem Opsterland
1.1.4.4.1.1.5.3.2 ♀
Grietje Pool
leeftijd: 1 jaar
*04-03-1876 Smallingerland
29-03-1877 Smallingeland
1.1.4.4.1.1.5.3.3 ♀
Grietje Pool
leeftijd: 33 jaar
*05-12-1879 Drachten
01-09-1913 Smallingeland
huwelijk 23-08-1901 in Smallingerland akte 71 met
Elias Krans
*1878 Muntendam Provincie Groningen
1.1.4.4.1.1.5.3 ♂
Jan Jacobus Pool
leeftijd: 55 jaar
*19-12-1845 Noorder Drachten
13-07-1901 Drachtster Compagnie
relatie 07-10-1871 in Smallingerland akte 55 met
Rinskjen Jans de Vries
leeftijd: 40 jaar
*13-11-1850 Noorder Drachten
14-01-1891 Drachtster Compagnie
1.1.4.4.1.1.5.4.1 ♀
Aafke Pool
leeftijd: 94 jaar
*11-09-1879 Achtkarspelen (Surhuisterveen)
08-01-1974 Drachtser Compagnie
huwelijk 18-05-1901 in Achtkarspelen akte 53 met
Wiebe Wijnalda
*1874 Surhuisterveen
1.1.4.4.1.1.5.4.2 ♂
Jacobus Jacobus Pool
leeftijd: 3 dagen
*21-05-1881 Achtkarspelen
24-05-1881 Achtkarspelen
1.1.4.4.1.1.5.4.3 ♀
Grietje Pool
leeftijd: 4 jaar
*26-09-1882 Achtkarspelen
21-01-1887 Achtkarspelen
1.1.4.4.1.1.5.4.4 ♀
Trijntje Pool
*14-04-1885 Surhuisterveen gem Achtkarspelen
huwelijk 15-05-1909 in Smallingerland akte 28 met
Dirk Hendrik Wilkens
*1883 Nijega
1.1.4.4.1.1.5.4.5 ♂
Jacobus Pool
*31-05-1889 Achtkarspelen
huwelijk 30-05-1919 in Achtkarspelen akte 61 met
Hendrikje Witzenburg
*1882 Achtkarspelen
1.1.4.4.1.1.5.4.6 ♀
Grietje Pool
leeftijd: 1 jaar
*24-01-1893 Achtkarspelen
01-06-1894 Achtkarspelen
1.1.4.4.1.1.5.4 ♂
Sierd Jacobus Pool
leeftijd: 65 jaar
*01-09-1848 Noorderdrachten
21-04-1914 Surhuisterveen
relatie 03-08-1878 in Samallingerland akte 73 met
Janke Gerrits van de Velde
*01-?-1854 Surhuisterveen
1.1.4.4.1.1.5.5 ♂
Mindert Jacobus Pool
leeftijd: 15 jaar
*07-03-1851 Nooderdrachten
11-10-1866 Drachten
1.1.4.4.1.1.5.6 ♀
Trijntje Jacobus Pool
leeftijd: 76 jaar
*12-08-1854 Nooderdrachten
31-05-1931 Nijega
huwelijk 15-05-1880 in Smallingerland akte 17 met
Johannes Wilkens
leeftijd: 71 of 72 jaar
*1850 Oudega
1922 plm dit jaar
1.1.4.4.1.1.5.7.1 ♂
Jacobus (Jeens) Pool
leeftijd: 93 jaar
*14-05-1884 Samallingerland
16-02-1978 De Wilp
huwelijk 26-04-1924 in Drachten met
Klaaske Pijpker
leeftijd: 74 jaar
*27-09-1902 Marum
25-04-1977 Drachten
1.1.4.4.1.1.5.7.2 ♂
Geert Jeens (Sierd) Pool
leeftijd: 61 jaar
*13-07-1886 Samallingerland
13-09-1947 Donkerbroek
relatie 18-01-1911 in Samallingerland akte 3 met
Johanna Krans
leeftijd: 69 of 70 jaar
*1888
1958
1.1.4.4.1.1.5.7.3 ♀
Reintje Pool
leeftijd: 74 jaar
*20-04-1889 Donkerbroek
24-12-1963 De Wilp
huwelijk 06-05-1910 in Marum akte 8 met
Harm Krol
leeftijd: 53 of 54 jaar
*1883 Marum
05-06-1937 De Wilp
1.1.4.4.1.1.5.7.4 ♀
Grietje Pool
*06-01-1892 Smallingerland
1.1.4.4.1.1.5.7.5 ♂
Jan Pool
leeftijd: 19 dagen
*05-06-1895 Samallingerland
24-06-1895 Samallingerland
1.1.4.4.1.1.5.7.6 ♀
Trijntje Pool
leeftijd: 7 maanden
*05-06-1895 Samallingerland
31-01-1896 Samallingerland
1.1.4.4.1.1.5.7.7 ♂
Jan Pool
*03-10-1897 Samallingerland
1.1.4.4.1.1.5.7 ♂
Jeen Jacobus Pool
leeftijd: 70 jaar
*27-07-1859 Nooderdrachten
12-06-1930 Siegerswoude
relatie 17-11-1883 in Smallingerland akte 62 met
Jits Geerts van de Veer
*25-10-1861 Nooderdrachten
1.1.4.4.1.1.5 ♂
Jacobus Melles Pool
leeftijd: 93 jaar
*21-02-1809 Noorderdrachten
~07-05-1809 Drachten
10-03-1902 Smallingeland
huwelijk 15-02-1834 in Smallingerland akte 5 met
Grietje Jacobs van de Berg
leeftijd: 79 jaar
*15-11-1815 Noorderdrachten
15-02-1895 Drachtster Compagnie
1.1.4.4.1.1.6 ♀
Tryntje Melles Pool
leeftijd: 28 dagen
*19-08-1811 Noorderdrachten
~15-09-1811 Drachten
16-09-1811 Noorderdrachten
1.1.4.4.1.1 ♀
Tryntje Jans Pool
leeftijd: 34 jaar
*05-04-1777 Noorderdrachten
~22-06-1777 Drachten
23-08-1811 Noorderdrachten
huwelijk 20-04-1800 in Drachten met
Melle Minderts Pool
leeftijd: 51 jaar
*?-10-1774 Noorderdrachten
19-02-1826 Noorderdrachten
1.1.4.4.1.2.1.1 ♂
Wiebe Jans Pool
leeftijd: 72 jaar
*10-07-1845 Grootegast
02-11-1917 Smallingerland
1.1.4.4.1.2.1.2 ♂
Tjeerd jans Pool
leeftijd: 23 of 24 jaar
*1847
06-12-1871 Smallingeland
1.1.4.4.1.2.1.3 ♀
Maria Pool
leeftijd: 42 of 43 jaar
*1850 Grootegast Prov. Groningen
01-06-1893 Smallingerland
huwelijk 13-05-1871 in Smallingeland akte 11 met
Jeen Jager
*1849 Drachten
1.1.4.4.1.2.1.4 ♂
Hielke Jans Pool
leeftijd: 33 of 34 jaar
*1853
28-11-1887 Smallingerland
1.1.4.4.1.2.1.5 ♂
Hendrik Jans Pool
leeftijd: 81 of 82 jaar
*1859
02-04-1941 Smallingeland
1.1.4.4.1.2.1 ♂
Jan Wiebes Pool
leeftijd: 80 jaar
*30-08-1818 Grootegast
24-12-1898 Drachten
huwelijk 06-01-1844 in Smallingerland akte 11 met
Froukjen Taedes de Jong
leeftijd: 80 of 81 jaar
*20-03-1816 Opeinde
1897 <1898 Drachten
1.1.4.4.1.2.2.1 ♂
Tiete Pool
*12-10-1850 Smallingerland
1.1.4.4.1.2.2.2 ♀
Maria Elisabeth Pool
leeftijd: 0 of 1 jaar
*?-04-1852 Midwolde
29-04-1853 Midwolde
1.1.4.4.1.2.2.3 ♂
Wiebe Pool
leeftijd: 3 of 4 jaar
*1855 Midwolde
03-02-1859 Midwolde
1.1.4.4.1.2.2.4 ♀
Maria Elisabeth Pool
leeftijd: 21 dagen
*05-03-1856 Midwolde
26-03-1856 Midwolde
1.1.4.4.1.2.2.5 ♂
Wijbe Pool
*01-08-1859 Grootegast
1.1.4.4.1.2.2.6 ♀
Tjitske Pool
*02-01-1862 Grootegast
1.1.4.4.1.2.2.7 ♂
Okke Pool
*12-10-1864 Grootegast
1.1.4.4.1.2.2.8 ♀
Antje Pool
*01-03-1868 Grootegast
1.1.4.4.1.2.2 ♂
Stephanus Wiebes Pool
*17-08-1820 Noorderdrachten
huwelijk 09-06-1849 in Tietjerksteradeel akte 41 met
Hielkjen Tietes Bosgra
*1826 Bergum
1.1.4.4.1.2.3 ♀
Antje Wiebes Pool
leeftijd: 23 jaar
*30-12-1822 Noorderdrachten
10-11-1846 Ureterp
huwelijk 15-05-1843 in Opsterland akte 19 met
Rikele Uilkes Bijma
1.1.4.4.1.2.4.1 ♀
Maria Elizabeth Pool
leeftijd: 83 jaar
*29-08-1859 Smallingerland
24-10-1942 Smallingerland
relaties:
(1) huwelijk 04-12-1879 in Smallingerland akte 82 met
Ritske Vissia
leeftijd: 29 of 30 jaar
*1852 Olterterp
1882 plm dit jaar
(2) huwelijk 22-03-1883 in Smallingerland akte 14 met
Auke de Jong
leeftijd: 87 of 88 jaar
*1854 Opeinde
1942 voor dit jaar
1.1.4.4.1.2.4.2 ♀
Hendrikje Pool
*15-11-1860 Samallingerland
1.1.4.4.1.2.4.3 ♀
Antje Pool
leeftijd: 1 jaar
*29-05-1864 Smallingerland
01-11-1865 Smallingerland
1.1.4.4.1.2.4 ♂
Hendrik Wiebes Pool
leeftijd: 86 jaar
*24-05-1824 Noorderdrachten
03-04-1911 Opende Gr
huwelijk 13-05-1857 in Smallingerland akte 27 met
Geeske Liekeles Bosma
leeftijd: 70 jaar
*03-04-1832 Nijega
16-05-1902 Opende Gr
1.1.4.4.1.2.5 ♀
Elizabeth Wiebes Pool
leeftijd: 11 jaar
*05-12-1827 Smallingerland
13-08-1839 Smallingerland
1.1.4.4.1.2.6 ♀
Elisabeth Wiebes Pool
leeftijd: 9 jaar
*25-05-1830 Noorderdrachten
14-08-1839 Noorderdrachten
1.1.4.4.1.2.7.1 ♂
Cornelis Siebrands Hazenberg
relatie met
Maaike (Ates) Zijlstra
1.1.4.4.1.2.7.2.1 ♀
Abeltje van der Meulen
relatie met
Jakob Petrus Mulder
1.1.4.4.1.2.7.2 ♀
Antje Cornelis Hazenberg
relatie met
Tjerk Bouwes van der Meulen
1.1.4.4.1.2.7 ♀
Tryntje Wiebes Pool
leeftijd: 84 jaar
*25-05-1830 Noorderdrachten
08-02-1915 Noordwijk gem. Marum
huwelijk 19-05-1854 in Smallingerland akte 39 met
Siebrand Cornelis Hazenberg
leeftijd: 70 jaar
*01-03-1828 Noordwijk
11-06-1898 Noordwijk
1.1.4.4.1.2 ♂
Wiebe Jans Pool
leeftijd: 83 jaar
*29-06-1782 Noorderdrachten
~08-09-1782 Drachten
10-11-1865 Opende Gr.
huwelijk 30-04-1817 in Ooststellingwerf akte 20 met
Maria Elisabeth Stevens van Kammen
leeftijd: 82 jaar
*10-03-1792 Oosterwolde Gem Ooststellingwerf
29-01-1875 Drachten
1.1.4.4.1.3 ♀
Antje Jans Pool
leeftijd: 76 jaar
*04-11-1784 Noorderdrachten
~30-01-1785 Drachten
06-07-1861 Noorderdrachten
relaties:
(1) huwelijk 10-04-1808 in Smallingerland met
Popkke Jans van der Vlugt
leeftijd: 51 of 52 jaar
*1785
11-03-1837 Smallingerland
(2) huwelijk 17-03-1849 in Opsterland 10 met
Klaas Frenkes Schuurman
1.1.4.4.1 ♂
Jan Wybes Pool
leeftijd: 69 jaar
*23-05-1750 Noorderdrachten
~09-11-1788 Noorderdrachten Volwassenendoop
01-03-1820 Noorderdrachten
huwelijk 19-03-1775 met
Antje Popkes van der Vlugt
leeftijd: 71 jaar
*17-04-1746 Noorderdrachten
01-05-1817 Noorderdrachten