>
Liefke H. Pool
Grietje J. Hoekstra
X 
Derk B. Cazemier
Antje H. Pool
X 
Jan W. Hoekstra
Klaaske H. Pool
Douwe Leistra
Wiebe Leistra
X 
Sietske Bandringa
Melle Leistra
Antje Pool (1)
X 
Tjeerd L. Leistra
Antje Leistra
Henke Leistra
Tjitske Leistra
Berend Leistra
Antje Leistra
X 
Pieter Bethlehem
Berend Leistra
X 
Wilhelmina van der Heide
Tjeerd Leistra
Seike Leistra
X 
Jan de Boer
Mettje Casimier
X 
Douwe Leistra
Hinke Boer
X 
Geert Egberts
Berend Boer
Geert Boer
Sietske Casimier
X 
Jan Boer
Wiebe Casimier
Abel Casimier
Hendrik Casimier
Seike Casimier
X 
Pieter van der Veen
Geert Casimier
X 
Aagtje Huizinga
Hinke (H.) Pool (1)
X 
Berent Casimier
Seike Louwes
X 
Jan H. Schuil
Pietje Louwes
X 
Yntze de Groot
Wiebe Louwes
X 
Trientje Kloosterman
Wietse Smid
X 
NN
Trijntje Smid
X 
Willem Massier
Sietske Louwes
X 
Hendrik Smid
Jacobje Louwes
X 
Derk Holman
Aaltje Louwes
Liefke Pool (1)
X 
Wietse Louwes
Grietje Pool (1)
Pebe Bandringa
X 
Jeltje Alkema
Sietske Bandringa
X 
Wiebe Leistra
Wiebe Bandringa
X 
Aaltje van der Ploeg
Tjeerd Bandringa
X 
Jeltje Aardema
Tetje Bandringa
X 
Heertjen T. Hoeksema
Grietje Bandringa
X 
Berend Gjaltema
Hendrik Bandringa
X 
Janke Cazemier
Syke Pool (2)
X 
Jan Bandringa
Sietske Pool
X 
Klaas Huizinga
Jantje Pool
Hendrik Pool (1)
X 
Arendje Sol
Anne Pool (1)
Henderika Pool (1)
Willie Pool (1)
X 
Geert Lindemulder
Geeske Pool (1)
X 
Egbert Sol
Iektje Pool (1)
X 
Jan Neutel
Sietse J. Pool (1)
X 
Gerridina Bosch
Jacobus H. Pool (2)
X 
Martje Eringa
Wiebe Pool
X  X 
1 Emke Schuil
2 Emke Ouwenga
Geeske Pool
Geeske Pool
Hendrik Pool (2)
X 
Hinderika de Boer
Sijtske Kok
Pieter Kok
X 
Jantje de Graaff
Sietske Kok
X 
Egbertus H. Siccama
Lamina Kok
X 
Jacob van der Ploeg
Sijke Kok
X 
Kornelis van der Ploeg
Jantje Kok
X 
Pieter Westra
Wiebe Kok
Grietje Pool (2)
X 
Pieter Kok
Feitze van Zwol
Wiebe van Zwol
Roeel van Zwol
Sytske van Zwol
X 
Harmen Huisman
Harmen van Zwol
Jeltje van Zwol
X 
Rein de Vries
Jantje Pool (2)
X 
Jacob van Zwol
Wybe H. Pool
X  X 
1 Syke J. Ritskes
2 Sytske J. Ritskes
doodgeboren Pool
Hindrik W. Pool
X 
Antje Meinderts
V
VI
VII
VIII
IX
1.1.4.4.7.1 ♀
Liefke Hendriks Pool
leeftijd: 69 jaar
*24-12-1794 Noorderdrachten
~01-02-1795 Noorderdrachten
02-05-1864 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.2.1 ♀
Grietje Jans Hoekstra
leeftijd: 69 jaar
*03-07-1814 Leek
22-02-1884 Nietap
huwelijk 23-05-1857 in Roden akte 8 met
Derk Beerends Cazemier
*03-07-1814 Leek
1.1.4.4.7.2 ♀
Antje Hendriks Pool
leeftijd: 39 jaar
*24-10-1797 Noorderdrachten
~19-11-1797 Noorderdrachten
14-05-1837 Zevenhuizen
huwelijk met
Jan Wopkes Hoekstra
1.1.4.4.7.3 ♀
Klaaske Hendriks Pool
leeftijd: ~10 of 11 jaar
* Zevenhuizen
~01-06-1800 Midwolde (Leek)
1811 >1811 Zevenjuizen
1.1.4.4.7.4.1.1 ♂
Douwe Leistra
*18-06-1853 Opsterland
1.1.4.4.7.4.1.2 ♂
Wiebe Leistra
leeftijd: 56 jaar
*19-10-1856 Opsterland
02-11-1912 Marum
huwelijk 10-05-1884 in Smallingerland akte 18 met
Sietske Bandringa
leeftijd: 73 jaar
*09-05-1863 Roderwolde
04-12-1936 Nuis gem. Marum
1.1.4.4.7.4.1.3 ♂
Melle Leistra
*30-10-1859 Opsterland
1.1.4.4.7.4.1 ♀
Antje Pool
leeftijd: 68 jaar
*27-01-1826 Zevenhuizen
31-10-1894 Opeinde
huwelijk 16-05-1852 in Opsterland akte 52 met
Tjeerd Louwes Leistra
*1825 Opeinde Smallingerland
1.1.4.4.7.4.2.1.1 ♀
Antje Leistra
leeftijd: 6 of 7 jaar
*1878 Zevenhuizen
27-11-1885 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.2.1.2 ♀
Henke Leistra
leeftijd: 21 of 22 jaar
*1880 Zevenhuizen
24-08-1902 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.2.1.3 ♀
Tjitske Leistra
leeftijd: 1 of 2 jaar
*1883 Zevenhuizen
25-03-1885 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.2.1.4 ♂
Berend Leistra
leeftijd: 1 jaar
*?-08-1884 Zevenhuizen
30-12-1885 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.2.1.5 ♀
Antje Leistra
leeftijd:
*1887 Zevenhuizen
huwelijk 03-05-1913 in Leek akte 20 met
Pieter Bethlehem
leeftijd:
*1887 Ureterp gem. Opsterland
1.1.4.4.7.4.2.1.6 ♂
Berend Leistra
leeftijd:
*1891 Zevenhuizen
huwelijk 19-05-1917 in Leek akte 19 met
Wilhelmina van der Heide
leeftijd:
*1891 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.2.1.7 ♂
Tjeerd Leistra
leeftijd: 2 maanden
*?-05-1893 Zevenhuizen
07-07-1893 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.2.1.8 ♀
Seike Leistra
leeftijd:
*1895 Zevenhuizen
huwelijk 25-05-1918 in Leek akte 44 met
Jan de Boer
leeftijd:
*1893 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.2.1 ♀
Mettje Casimier
leeftijd: 74 jaar
*07-07-1852 Zevenhuizen
13-12-1926 Niekerk gem oldekerk
huwelijk 12-05-1877 in Leek akte 17 met
Douwe Leistra
leeftijd: 54 of 55 jaar
*1854 Ureterp
20-11-1909 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.2.2.1 ♀
Hinke Boer
leeftijd: 24 jaar
*21-08-1876 Roden
06-03-1901 Westervelde gem. Norg
huwelijk 03-12-1898 in norg akte 23 met
Geert Egberts
leeftijd:
*1873 norg
1.1.4.4.7.4.2.2.2 ♂
Berend Boer
leeftijd: 6 jaar
*02-06-1885 Roden
10-04-1892 Roderesch gem Roden
1.1.4.4.7.4.2.2.3 ♂
Geert Boer
leeftijd: 2 jaar
*16-02-1889 Roden
29-03-1891 Roderesch gem Roden
1.1.4.4.7.4.2.2 ♀
Sietske Casimier
leeftijd: 37 jaar
*30-09-1854 Zevenhuizen
13-10-1891 Roderesch gem Roden
huwelijk 17-07-1876 in Roden akte 13 met
Jan Boer
*1836 Roden
1.1.4.4.7.4.2.3 ♂
Wiebe Casimier
leeftijd: 73 jaar
*18-04-1857 Zevenhuizen
03-08-1930 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.2.4 ♂
Abel Casimier
leeftijd: 70 jaar
*12-02-1860 Zevenhuizen
31-01-1931 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.2.5 ♂
Hendrik Casimier
leeftijd: 41 jaar
*13-05-1863 Zevenhuuizen
30-10-1904 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.2.6 ♀
Seike Casimier
leeftijd: 48 jaar
*23-07-1867 Zeveenhuizen
18-05-1916 Zevenhuizen
huwelijk 04-02-1905 in Leek akte 3 met
Pieter van der Veen
*1865 Dokkum
1.1.4.4.7.4.2.7 ♂
Geert Casimier
leeftijd: 60 jaar
*15-12-1870 Zevenhuizen
06-11-1931 Zevenhuizen
huwelijk 14-05-1898 in Leek akte 19 met
Aagtje Huizinga
*1877 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.2 ♀
Hinke (Henke) Pool
leeftijd: 55 jaar
*20-01-1828 Zevenhuizen
13-06-1883 Zevenhuizen
huwelijk 21-05-1851 in Leek akte 19 met
Berent Casimier
leeftijd: 91 jaar
*24-12-1825 Zevenhuizen
27-12-1916 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.3.1 ♀
Seike Louwes
leeftijd: 51 of 52 jaar
*1853 Zevenhuizen
28-07-1905 Kostverloren gem Hoogkerk
huwelijk 26-10-1872 in Leek akte 39 met
Jan Harms Schuil
leeftijd:
*1846 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.3.2 ♀
Pietje Louwes
leeftijd: 26 of 27 jaar
*1856 Zevenhuizen
28-11-1883 Zevenhuizen
huwelijk 29-11-1880 in Opsterland akte 122 met
Yntze de Groot
leeftijd:
*1851 Hoornsterzwaag gem Schoterland
1.1.4.4.7.4.3.3 ♂
Wiebe Louwes
leeftijd: 74 of 75 jaar
*1859 Zevenhuizen
03-08-1934 Marum
huwelijk 12-04-1884 in Leek akte 7 met
Trientje Kloosterman
leeftijd:
*1864 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.3.4.1 ♂
Wietse Smid
leeftijd:
*09-04-1887 Zevenhuizen
huwelijk met
NN
1.1.4.4.7.4.3.4.2 ♀
Trijntje Smid
leeftijd:
*01-07-1889 Kollumerland
huwelijk 12-09-1914 in Meppel met
Willem Massier
leeftijd:
*02-11-1891 Meppel
1.1.4.4.7.4.3.4 ♀
Sietske Louwes
leeftijd: 33 jaar
*28-03-1862 Zevenhuizen
21-09-1895 Groningen
huwelijk 05-12-1885 in Leek akte 32 met
Hendrik Smid
leeftijd: 79 jaar
*21-03-1860 Leek
20-03-1940 Meppel
1.1.4.4.7.4.3.5 ♀
Jacobje Louwes
leeftijd: 66 of 67 jaar
*1865 Zevenhuizen
13-03-1932 Zevenhuizen
huwelijk 21-08-1886 in Leek akte 19 met
Derk Holman
leeftijd:
*1858 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.3.6 ♀
Aaltje Louwes
leeftijd: 18 of 19 jaar
*1866 Zevenhuizen
20-09-1885 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.3 ♀
Liefke Pool
leeftijd: 72 jaar
*06-01-1830 Zevenhuizen
19-02-1902 Zevenhuizen
huwelijk 30-04-1853 in Leek akte 7 met
Wietse Louwes
leeftijd: 63 of 64 jaar
*1823
09-12-1887 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.4 ♀
Grietje Pool
leeftijd: 1 jaar
*23-07-1833 Zevenhuizen
08-08-1834 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.5.1 ♂
Pebe Bandringa
leeftijd: 88 of 89 jaar
*1861 Zevenhuizen
06-11-1950 Marum
huwelijk 08-04-1905 in Leek akte 8 met
Jeltje Alkema
leeftijd:
*1879 Roden
1.1.4.4.7.4.5.2 ♀
Sietske Bandringa
leeftijd: 73 jaar
*09-05-1863 Roderwolde
04-12-1936 Nuis gem. Marum
huwelijk 10-05-1884 in Smallingerland akte 18 met
Wiebe Leistra
leeftijd: 56 jaar
*19-10-1856 Opsterland
02-11-1912 Marum
1.1.4.4.7.4.5.3 ♂
Wiebe Bandringa
leeftijd: 79 jaar
*11-04-1865 Roderwolde
09-01-1945 Zevenhuizen
huwelijk 02-05-1891 in Leek akte 13 met
Aaltje van der Ploeg
leeftijd:
*1870 Bedum
1.1.4.4.7.4.5.4 ♂
Tjeerd Bandringa
leeftijd: 60 jaar
*27-01-1868 Roderwolde
11-05-1928 Zevenhuizen
huwelijk 16-05-1903 in Leek akte 15 met
Jeltje Aardema
leeftijd:
*1881 Niebert gem Marum
1.1.4.4.7.4.5.5 ♀
Tetje Bandringa
leeftijd: 46 jaar
*17-08-1873 Roderwolde
23-01-1920 Nieuwolda
huwelijk 22-04-1896 in Leek akte 9 met
Heertjen Tjaard Hoeksema
leeftijd:
*1860 Appingedam
1.1.4.4.7.4.5.6 ♀
Grietje Bandringa
leeftijd: 66 jaar
*25-04-1876 Roderwolde
19-08-1942 Grootegast
huwelijk 04-05-1901 in Leek met
Berend Gjaltema
leeftijd:
*1868 Marum
1.1.4.4.7.4.5.7 ♂
Hendrik Bandringa
*1880 Zevenhuizen
huwelijk 11-05-1907 in Leek akte 16 met
Janke Cazemier
*1882 Tolbert
1.1.4.4.7.4.5 ♀
Syke Pool
leeftijd: 67 jaar
*01-10-1836 Zevenhuizen
12-06-1904 Zevenhuizen
huwelijk 17-04-1861 in Leek akte 10 met
Jan Bandringa
leeftijd: 82 of 83 jaar
*1838 Tolbert
03-12-1921 Marum
1.1.4.4.7.4.6.1 ♂
Sietske Pool
leeftijd: 57 jaar
*25-03-1870 Tolbert
24-02-1928 Oostwold
huwelijk 13-05-1899 in Leek akte 15 met
Klaas Huizinga
*1871 Midwolde
1.1.4.4.7.4.6.2 ♂
Jantje Pool
leeftijd: 56 jaar
*23-08-1871 Zevenhuizen
16-07-1928 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.6.3.1 ♂
Hendrik Pool
leeftijd: 88 jaar
*29-01-1902 Aduard
29-01-1990 Hoogeveen
huwelijk met
Arendje Sol
leeftijd:
*29-06-1909
1.1.4.4.7.4.6.3.2 ♂
Anne Pool
*24-09-1903 Wierum
1.1.4.4.7.4.6.3.3 ♀
Henderika Pool
leeftijd: 86 jaar
*30-12-1904 Wierum
22-02-1991 Steenwijk
1.1.4.4.7.4.6.3.4 ♀
Willie Pool
leeftijd: 73 jaar
*22-08-1906 Hoogkerk?
11-02-1980 Zuidwoldde
huwelijk met
Geert Lindemulder
leeftijd: 81 jaar
*13-08-1902
09-06-1984 Zuidwolde
1.1.4.4.7.4.6.3.5 ♀
Geeske Pool
leeftijd: 81 jaar
*02-07-1909 Hoogkerk ?
26-08-1990 Hoogeveen
huwelijk met
Egbert Sol
1.1.4.4.7.4.6.3.6 ♀
Iektje Pool
leeftijd: 79 jaar
*28-12-1912 Hoogkerk ?
11-11-1992 Coevoreden
huwelijk met
Jan Neutel
leeftijd: 72 jaar
*14-03-1915
18-02-1988 Coevorden
[] Coevorden Ballast
1.1.4.4.7.4.6.3.7 ♂
Sietse Jan Pool
leeftijd: 78 jaar
*12-12-1914 Hoogkerk
24-10-1993 Zwolle
[]28-10-1993 Zwolle Bergklooster
huwelijk 23-05-1939 in Zwolle met
Gerridina Bosch
leeftijd: 81 jaar
*04-05-1919 Zwollerkerspel
02-03-2001 Zwolle
[]07-03-2001 Zwolle Bergklooster
1.1.4.4.7.4.6.3.8 ♂
Jacobus Hendrik Pool
leeftijd:
*01-01-1924 Boerakker
huwelijk met
Martje Eringa
leeftijd:
*1925 Wijnjeterp
1.1.4.4.7.4.6.3 ♂
Wiebe Pool
leeftijd: 62 jaar
*21-01-1873 Zevenhuizen
22-07-1935 Echten gem Ruinen
relaties:
(1) huwelijk 11-05-1901 in Leek akte 17 met
Emke Schuil
leeftijd: 45 jaar
*26-04-1875 Tolbert (vlg. grafschrift)
05-09-1920 Oldekerk
(2) huwelijk 04-05-1922 in Oldekerk akte 5 met
Emke Ouwenga
leeftijd: 85 jaar
*01-02-1893 Lutjegast
23-03-1978 Wijnjewoude
1.1.4.4.7.4.6.4 ♂
Geeske Pool
leeftijd: 2 jaar
*10-04-1875 Peize
28-01-1878 Peize
1.1.4.4.7.4.6.5 ♀
Geeske Pool
leeftijd: 25 jaar
*20-03-1879 Peize
29-06-1904 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.6 ♂
Hendrik Pool
leeftijd: 73 jaar
*03-09-1838 Zevenhuizen
~05-09-1838 Zevenhuizen
05-09-1911 Zevenhuizen
huwelijk 08-05-1869 in Leek akte 13 met
Hinderika de Boer
leeftijd: 78 jaar
*13-08-1841 Roden
25-10-1919 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.7.1 ♀
Sijtske Kok
leeftijd: 7 dagen
*28-04-1863 Zuidhorn
05-05-1863 Leek
1.1.4.4.7.4.7.2 ♂
Pieter Kok
leeftijd: 49 of 50 jaar
*1865 Leek
18-01-1915 Leek
huwelijk 27-08-1892 in Leek 30 met
Jantje de Graaff
1.1.4.4.7.4.7.3 ♀
Sietske Kok
leeftijd: 52 of 53 jaar
*1868 Leens
28-06-1921 Noordhorn gem. Zuishorn
huwelijk 21-05-1891 in Zuidhorn akte 15 met
Egbertus Hendrikus Siccama
*1858 Noordhorn gem. Zuishorn
1.1.4.4.7.4.7.4 ♀
Lamina Kok
*1870 Zevenhuizen
huwelijk 12-05-1894 in Leek akte 25 met
Jacob van der Ploeg
1.1.4.4.7.4.7.5 ♀
Sijke Kok
leeftijd: 38 of 39 jaar
*1874 Zevenhuizen
19-01-1913 Zevenhuizen
huwelijk 23-05-1896 in Leek akte 18 met
Kornelis van der Ploeg
1.1.4.4.7.4.7.6 ♀
Jantje Kok
*1876 Zevenhuizen
huwelijk 26-05-1898 in Zuidhorn akte 11 met
Pieter Westra
1.1.4.4.7.4.7.7 ♂
Wiebe Kok
leeftijd: 5 of 6 jaar
*1879 Zevenhuizen
22-12-1885 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.4.7 ♀
Grietje Pool
*13-12-1840 Zevenhuizen
huwelijk 18-10-1862 in Leek akte 33 met
Pieter Kok
leeftijd: 74 of 75 jaar
*1830 Grijpskerk
16-03-1905 Noordhorn gem. Zuishorn
1.1.4.4.7.4.8.1 ♂
Feitze van Zwol
leeftijd:
*28-10-1867 Opsterland
1.1.4.4.7.4.8.2 ♂
Wiebe van Zwol
leeftijd:
*18-11-1869 Opsterland
1.1.4.4.7.4.8.3 ♂
Roeel van Zwol
leeftijd:
*16-11-1871 Opsterland
1.1.4.4.7.4.8.4 ♀
Sytske van Zwol
leeftijd:
*05-01-1874 Terwispel
huwelijk 04-06-1897 in Opsterland akte 74 met
Harmen Huisman
leeftijd:
*1870 Terwispel
1.1.4.4.7.4.8.5 ♂
Harmen van Zwol
leeftijd:
*07-08-1877 Opsterland
1.1.4.4.7.4.8.6 ♀
Jeltje van Zwol
leeftijd:
*14-08-1881 Terwispel
huwelijk 18-05-1906 in Opsterland akte 74 met
Rein de Vries
leeftijd:
*1878 Boornbergum gem Smallingerland
1.1.4.4.7.4.8 ♀
Jantje Pool
leeftijd: 67 jaar
*29-06-1846 Zevenhuizen
22-04-1914 Terwispel
huwelijk 11-05-1867 in Opsterland akte 35 met
Jacob van Zwol
1.1.4.4.7.4 ♂
Wybe Hendriks Pool
leeftijd: 76 jaar
*09-11-1802 Zevenhuizen
~28-11-1802 Midwolde
30-05-1879 Zevenhuizen
relaties:
(1) huwelijk 08-07-1825 in Leek akte 10 met
Syke Jans Ritskes
leeftijd: 34 jaar
*09-01-1801 Oudkerk
~08-02-1801 Oudkerk
16-03-1835 Zevenhuizen
(2) huwelijk 07-08-1836 in Leek akte 20 met
Sytske Jans Ritskes
leeftijd: 82 jaar
*07-03-1807 Oudkerk, Grietenij Tietjerksteradeel
~28-06-1807 Oudkerk
04-12-1889 Zevenhuizen
1.1.4.4.7.5 ♂
doodgeboren (Hendriks) Pool
leeftijd: < 1 dag
*29-11-1806 Zevenhuizen
29-11-1806 Zevenhuizen
1.1.4.4.7 ♂
Hindrik Wybes Pool
leeftijd: 69 jaar
*08-01-1767 Noorderdrachten
~03-07-1767 Noorderdrachten
17-08-1836 Zevenhuizen
huwelijk 02-03-1794 in Drachten met
Antje Meinderts
leeftijd: ~73 jaar
~17-08-1773 Noorderdrachten
12-10-1846 Zevenhuizen